Ὁ ὅσιος Γέρων Παναῆς τῆς Λύσης διαβάζει μὲ κατανυκτικὸ ὕφος τὸν Ἑξάψαλμο.

Ἡ ψηφιακὴ ἐπεξεργασία τοῦ ἤχου πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τὴν ὁμάδα RumOrthodox.