Μωσῆς τῷ καιρῷ τῆς ἐγκρατείας, Νόμον ἐδέξατο, καὶ λαὸν ἐπεσπάσατο, Ἠλίας νηστεύσας, οὐρανοὺς ἀπέκλεισε· τρεῖς δὲ Παῖδες Ἀβραμιαῖοι, τύραννον παρανομοῦντα, διὰ νηστείας ἐνίκησαν. Δι’ αὐτῆς καὶ ἡμᾶς Σωτὴρ ἀξίωσον, τῆς Ἀναστάσεως τυχεῖν, οὕτω βοῶντας· Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος ἰσχυρός, Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.

«Μωσῆς τῷ καιρῷ τῆς ἐγκρατείας», ἦχος πλ. β΄. Δοξαστικὸν αἴνων Α΄ Κυριακῆς νηστειῶν.

Ψάλλει ὁ πρωτοψάλτης τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου κ. Μάριος Ἀντωνίου.

Ζωντανὴ ἠχογράφηση ἀπὸ τὴν Θ. Λειτουργία, ποὺ τελέσθηκε στον ἱ.ν. ἁγίου Μάμαντος Μόρφου, τὴν Κυριακὴ 5 Μαρτίου 2023.