Ἱερατικὴ Σύναξη καὶ τέλεση Μυστηρίου ἁγίου Εὐχελαίου γιὰ τοὺς ἱερεῖς καὶ διακόνους τῆς Μητροπόλεως Μόρφου στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Εὐρύχου τὴν Τετάρτη, 5 Ἀπριλίου 2023, στὶς 5 μ.μ.

Πρὸς τοὺς Αἰδεσιμωτάτους
Ἐφημερίους καὶ Διακόνους
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου

Ἀγαπητοί μου ἐν Κυρίῳ πατέρες,

Θέμα: Ἱερατικὴ Σύναξη καὶ τέλεση Μυστηρίου ἁγίου Εὐχελαίου γιὰ τοὺς ἱερεῖς καὶ διακόνους τῆς Μητροπόλεως Μόρφου στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Εὐρύχου τὴν Τετάρτη, 5 Ἀπριλίου 2023, στὶς 5 μ.μ.

Χάριτι Θεοῦ, διανύουμε τὸ «μέγα πέλαγος» τῶν Νηστειῶν τῆς ἁγίας καὶ μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Τελέσαμε ἤδη τὴν Σταυροπροσκύνηση καὶ πορευόμαστε πρὸς τὶς ἅγιες ἡμέρες τῶν ἀχράντων Παθῶν καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, τὸ ἅγιον Πάσχα.

Ἐπειδὴ ζήσαμε καὶ ζοῦμε ἡμέρες ἀποκαλυπτικές καί, ἐπειδὴ κατὰ τὰ ἑπόμενα 3-4 χρόνια θὰ κορυφωθοῦν οἱ δοκιμασίες κλήρου καὶ λαοῦ, δύο ἀποδεδειγμένως ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, μὲ τοὺς ὁποίους ἐπικοινωνῶ καὶ τοὺς συμβουλεύομαι, μὲ προέτρεψαν νὰ κάνουμε ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν μία Σύναξη γιὰ τοὺς ἱερεῖς καὶ διακόνους μας, καὶ νὰ τελοῦμε μαζὶ τὸ Μυστήριο τοῦ ἁγίου Ἐλαίου, στὸ τέλος δὲ τῆς Ἀκολουθίας ἐγὼ ὁ Ἐπίσκοπός σας νὰ ἀναγινώσκω μερικὲς Εὐχές, πέραν ἐκείνων τοῦ Εὐχελαίου, εἰς ἴασιν ψυχῆς τε καὶ σώματος καὶ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

Αὐτὸ λοιπὸν πρέπει νὰ γίνεται, καθὼς οἱ κληρικοί μας, σύμφωνα μὲ τοὺς ἁγίους Πατέρες καὶ τὴν Ὀρθόδοξη ἐμπειρία, δέχονται περισότερο τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ, τοῦ διαβόλου, καὶ δὲν εἶναι λίγες οἱ φορὲς πού, ἐνῶ αὐτοὶ θεραπεύουν πνευματικὰ τοὺς ἄλλους, οἱ ἴδιοι εἶναι ἀνοχύρωτοι καὶ εὐάλωτοι στοὺς δαιμονικοὺς πειρασμούς. Ἔτσι, ἔχουμε καὶ ἐμεῖς οἱ κληρικοὶ διὰ βίου ἀνάγκη ἀπὸ τὶς θεραπευτικὲς ἄκτιστες ἐνέργειες τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Καί, περαιτέρω, ἔχουν αὐτὴ τὴν ἀνάγκη γιὰ πνευματικὴ ὀχύρωση καὶ κάθαρση καὶ οἱ οἰκογένειες καὶ τὰ πνευματικὰ τέκνα τῶν κληρικῶν μας. 

Ἀσφαλῶς, ἡ χάρις τοῦ Μυστηρίου τοῦ Εὐχελαίου καὶ τῶν ὡς ἄνω Εὐχῶν ἐνεργοποιοῦνται, ἔτι περισσότερον καὶ ταχύτερον, ὅταν συνυπάρχουν καθημερινὴ ἐπιμελημένη μετάνοια, προσευχὴ καὶ Ἐξομολόγησις στὸν πνευματικό μας πατέρα. Καὶ αὐτὰ ἀφοροῦν στὸν καθένα μας προσωπικά.

Περαιτέρω, πρὶν τὸ «Δι᾽ εὐχῶν» τῆς ὡς ἄνω Ἀκολουθίας καὶ τὴ χρίση μὲ τὸ ἅγιον Ἔλαιον, θὰ κάνω μία σύντομη ὁμιλία γιὰ τὰ ἐμβόλια τοῦ Κορωνοϊοῦ, τὶς πιστοποιημένες ἤδη πολλαπλὲς παρενέργειές τους, καθὼς καὶ τὴ δυνατότητα θεραπείας τῶν παρενεργειῶν αὐτῶν.

Γιὰ ὅλα τὰ ἀνωτέρω, ἡ παρουσία ὅλων σας κρίνεται ἀπαραίτητη. Σᾶς ἀναμένω λοιπὸν σὺν Θεῷ στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Εὐρύχου τὴν Τετάρτη, 5 Ἀπριλίου τρ. ἔτ., στὶς 5 μ.μ.

Μετ᾽ εὐχῶν πατρικῶν
† Ὁ Μόρφου Νεόφυτος

Υ. Γ. : Ἀναφορικὰ πρὸς τὴν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου κατὰ τὸ ἀπόγευμα τῆς ἡμέρας τῆς ἀνωτέρω Συνάξεώς μας, ἔχετε εὐλογία, εἴτε νὰ τὸ τελέσετε ἐνωρίτερα, εἴτε καὶ νὰ τὸ παραλείψετε.

Ἐν τῷ Ἐπισκοπείῳ Εὐρύχου, τῇ 27ῃ Μαρτίου 2023.