Χερουβικὸν ἦχος δ΄ ἅγια, μέλος Θεοδώρου Φωκαέως. Ψάλλει χορὸς τῆς Μητροπόλεως Μόρφου. Χοραρχεῖ ὁ πρωτοψάλτης τῆς Μητροπόλεως κ. Μάριος Ἀντωνίου.