Χειροτονία εἰς Πρεσβύτερον τοῦ Ἀρχιδιακόνου τῆς Μητροπόλεως Μόρφου π. Φοίβου Παναγιώτου καὶ προχείρισις αὐτοῦ εἰς Μέγαν Οἰκονόμον (Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2022)

Χειροτονία εἰς Πρεσβύτερον τοῦ Ἀρχιδιακόνου τῆς Μητροπόλεως Μόρφου π. Φοίβου Παναγιώτου καὶ προχείρισις αὐτοῦ εἰς Μέγαν Οἰκονόμον τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Μητροπόλεως τῷ Σαββάτῳ, 17 Σεπτεμβρίου 2022, εἰς Ἀστρομερίτην

Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ Πατέρες καὶ ἀδελφοί, 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Εὑρισκόμεθα εἰς τὴν λίαν εὐχάριστον θέσιν νὰ σᾶς ἀνακοινώσωμεν ὅτι, σὺν Θεῷ Ἁγίῳ, τῷ Σαββάτῳ, 17ῃ Σεπτεμβρίου τρέχοντος ἔτους, καθ᾽ ἣν ἡμέραν ἐπιτελοῦμεν τὴν μνήμην τῶν μεγάλων ἱεραρχῶν τῆς Κύπρου τῶν ἀποστολικῶν χρόνων, Αὐξιβίου Α´ Ἐπισκόπου Σόλων καὶ Ἡρακλειδίου Ἐπισκόπου Ταμασοῦ, τῶν θαυματουργῶν, θὰ χειροτονήσωμεν εἰς Πρεσβύτερον τὸν ἀγαπητὸν Ἀρχιδιάκονον τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Μητροπόλεως π. Φοῖβον Παναγιώτου εἰς Πρεσβύτερον, καὶ θὰ προχειρήσωμεν τοῦτον εἰς Μέγαν Οἰκονόμον τῆς Μητροπόλεως Μόρφου. Ἡ ἐν λόγῳ χειροτονία καὶ χειροθεσία θὰ τελεσθῶσιν εἰς τὸν ὑπὸ ἀνέγερσιν ναὸν τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Αὐξιβίου Α´, πισκόπου Σόλων, εἰς Ἀστρομερίτην, καθόσον ὁ ἅγιος Αὐξίβιος ἔκπαλαι τιμᾶται ἐκεῖ, εἰς τὸ ὄνομα τοῦ ὁποίου εἶναι ἀφιερωμένος καὶ ὁ παλαιὸς ναὸς τοῦ χωρίου.

Τὴν χειροτονίαν, ὡς καὶ τὴν χειροθεσίαν τοῦ π. Φοίβου, θὰ τελέσωμεν ἡμεῖς, ὡς ὁ οἰκεῖος Ἐπίσκοπος, τῆς δὲ Θείας Λειτουργίας τῆς πανηγύρεως θὰ προΐσταται, τιμῆς ἕνεκεν, ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος.

πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς θὰ τελεσθεῖ εἰς τὸν παλαιὸν ναὸν τοῦ Ἁγίου Αὐξιβίου τὴν Παρασκευήν, 16ην Σεπτεμβρίου. Ὥρα ἔναρξης: 6:00 μ.μ.

Ἡ ὅλη Ἀκολουθία τῆς 17ης Σεπτεμβρίου (Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία, χειροτονία καὶ προχείρισις) θὰ τελεσθεῖ, ὡς ἐλέχθη, εἰς τὸν ὑπὸ ἀνέγερσιν ναὸν τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Αὐξιβίου Α´, πισκόπου Σόλων.  Ὥρα ἔναρξης: 6:15 π.μ. Ὥρα ἀφίξεως ἀρχιερέων: 7:00 π.μ.

Πάντες εὐπρόσδεκτοι εἰς τὴν μεγάλην ταύτην χαρὰν τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Μητροπόλεως, τόσον τῆς πανηγύρεως, ὅσον καὶ τῆς χειροτονίας καὶ ἀξίας ἀναδείξεως τοῦ Ἀρχιδιακόνου ἡμῶν εἰς Μέγαν Οἰκονόμον.

Μετὰ πατρικῶν ἐν Κυρίῳ εὐχῶν
Ὁ Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος

πισκοπεῖον Εὐρύχου, τῇ 1ῃ Σεπτεμβρίου 2022,
ἀρχῇ τῆς Ἰνδίκτου καὶ τοῦ ὁσίου Συμεῶνος τοῦ Στυλίτου


ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

Ἐρχόμενοι ἀπὸ Λευκωσία φτάνοντας στὸν Αστρομερίτη προχωροῦμε εὐθεία περνώντας τὰ μόνα φῶτα τροχαίας στὴ διασταύρωση μὲ τὸν δρόμο πρὸς τὸ Τρόοδος. Περίπου στὰ 500 μέτρα, στρίβουμε δεξιά, καὶ ὁ χῶρος ἀνέγερσης τοῦ ναοῦ εὑρίσκεται σὲ ἀπόσταση περίπου 300 μέτρων ἀπὸ τὴ διασταύρωση.

Ἐρχόμενοι ἀπὸ Τρόοδος καὶ φτάνοντας στὸν Ἀστρομερίτη, στρίβουμε ἀριστερὰ στὰ φῶτα τροχαίας, καὶ περίπου στὰ 500 μέτρα στρίβουμε δεξιὰ ὡς ἀνωτέρω.