Τὸν νυμφῶνά σου βλέπω (Οικουμενικό Πατριαρχείο 1962)

Ἦχος γ’
Αὐτόμελον, (Ἐκ γ’)
Τὸν νυμφῶνά σου βλέπω, Σωτήρ μου κεκοσμημένον, καὶ ἔνδυμα οὐκ ἔχω, ἵνα εἰσέλθω ἐν αὐτῷ, λάμπρυνόν μου τὴν στολὴν τῆς ψυχῆς, Φωτοδότα, καὶ σῶσόν με.