Προσευχές που συνήθιζαν να λέγουν οι σύγχρονοι Άγιοι

Φάρμακα ἰαματικὰ κατὰ τῶν παθῶν καὶ
τῶν ἀρρωστημάτων τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου.
Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. Γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον.
Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν.
Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Χριστέ, τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, τὸ φωτίζον καὶ ἁγιάζον πάντα
ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον, σημειωθήτω ἐφ’ ἡμᾶς
τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, ἵνα ἐν αὐτῷ ὀψώμεθα φῶς τὸ
ἀπρόσιτον, καὶ κατεύθυνον τὰ διαβήματα ἡμῶν πρὸς ἐργασίαν
τῶν ἐντολῶν σου, πρεσβείαις τῆς παναχράντου σου Μητρός,
καὶ πάντων σου τῶν ἁγίων. Ἀμήν.

Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας,
ὁ πανταχοῦ παρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν,
καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον
ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Μέγα τὸ ὅνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὑπεραγία Θεοτόκε σκέπε
ἡμᾶς.

Ἡ ἐλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, σκέπη μου τὸ
Πνεῦμα τὸ Ἅγιον· Τριὰς ἁγία, δόξα σοι.

Ἁγία Τριάς, ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς

Προσευχὲς πρὸς τὰ τρία Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Στὸν Θεὸ Πατέρα

 • Πατέρα μου ἐπουράνιε, συγχώρησόν με.
 • Πατέρα μου ἐπουράνιε, γεννηθήτω τὸ θέλημά σου ἐπὶ τῆς γῆς.
 • Πατέρα μου ἐπουράνιε, φανέρωσε τὸ θέλημά σου στὴ ζωή
  μου.
 • Ὁ Θεός μου, τὸ ἔλεός μου.

Στὸν Χριστὸ

 • Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με.
 • Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με.
 • Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλόν.
 • Κύριέ μου, δός μοι πόθον μετανοίας.
 • Κύριέ μου, δός μοι τὴν χαρὰν τῆς μετανοίας.
 • Κύριέ μου, δός μοι δάκρυα μετανοίας.
 • Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, δός μοι τὴν ὑπομονὴν καὶ τὴν πίστιν
  τῶν ἁγίων.

Στὸ Ἅγιον Πνεῦμα

 • Πνεῦμα Ἅγιον, Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, καθάρισόν με.
 • Παράκλητε Ἀγαθέ, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ὑμῖν.

Στὴ Θεοτόκο

 • Θεοτόκε Παρθένε, χαῖρε κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετὰ
  σοῦ· εὐλογημένη, σὺ ἐν γυναιξί, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς
  τῆς κοιλίας σου, ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
 • Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
 • Ὑπεραγία Θεοτόκε, σκέπε ἡμᾶς.
 • Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἐλέησον ἡμᾶς.
 • Παναγία μου Ὁδηγήτρια, ὁδήγησόν με εἰς τὸν Υἱόν σου.
 • Ὑπεραγία Θεοτόκε, φώτισόν μου τὸ σκότος.
 • Ἐπὶ σοὶ χαίρει, Κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ κτίσις δόξα σοι.

Στὸν Τίμιο Σταυρὸ

 • Τὸν Σταυρόν σου, προσκυνοῦμεν Δέσποτα, καὶ τὴν ἁγίαν σου
  Ἀνάστασιν δοξάζομεν.
 • Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ πανάγιε, σῶσον ἡμᾶς τῇ δυνάμει σου.

Στοὺς Ἀρχαγγέλους

 • Μεγάλε Ἀρχάγγελε τοῦ Κυρίου Μιχαήλ, σκέπε ἡμᾶς.
 • Μεγάλε Ἀρχάγγελε τοὺ Κυρίου Γαβριήλ, φώτισον ἡμᾶς.
 • Ἅγιε φύλακα Ἄγγελέ μου, σκέπασόν με καὶ μὴ μὲ ἐγκαταλίπῃς τὸν ἁμαρτωλόν.
 • Ἅγιε φύλακα Ἄγγελέ μου, μὴ ἀποστῇς ἀπ᾿ ἐμοῦ.

Στὸν Τίμιο Πρόδρομο

 • Βαπτιστὰ καὶ Πρόδρομε τοῦ Χριστοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
 • Βαπτιστὰ τοῦ Κυρίου, δίδαξόν με τὴν μετάνοιαν ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.

Στοὺς Ἀποστόλους

Ἅγιοι Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ἅγιε Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ (τὸ ὄνομα ἑνὸς Ἀποστόλου)
πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Στοὺς Ἁγίους

 • Ἅγιε τοῦ Θεοῦ (ὄνομα Ἁγίου), πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Γιὰ τὴν ταπείνωση

 • Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, δός μοι πραότητα, ταπείνωσιν καὶ ἁπλότητα.
 • Ταπεινέ μου Κύριε, ταπείνωσόν με διὰ τῆς ταπεινώσεώς
  Σου.

Γιὰ τὸν θυμὸ

 • Πραότατε Κύριε, καταπράϋνον τὴν ἀγρίαν μου ψυχὴν καὶ
  καρδίαν.
 • Ἰησοῦ γλυκύτατε Χριστέ, καταγλύκανον τὴν καρδίαν μου.

Γιὰ τὴν κρίση καὶ τὴν κατακρίση

 • Δικαιοκρίτα Κύριε, θεράπευσον τὴν ἄδικόν μου κρίσιν.

Γιὰ τὴν ἀπόκτηση ἀγάπης

 • Ἠγαπημένε Κύριε, ἀξίωσόν με τῆς ἀγάπης Σου.
 • Ἠγαπημένε μαθητὰ τοῦ Χριστοῦ Ἰωάννη, δός μοι τὴν ἀγάπην σου.

Γιὰ τοὺς κεκοιμημένους

 • Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἀνάπαυσον καὶ συγχώρησον τοὺς δούλους σου… (μικρὰ ὀνόματα).

Γιὰ τοὺς ζῶντες

 • Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον τοὺς δούλους σου… (μικρὰ
  ὀνόματα) καὶ τὸν κόσμο σου ἄπαντα.

Γιὰ τὴ συγχώρεση

 • Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον τὸν/τὴν … (μικρὸ ὄνομα), ἐλέησον καὶ ἐμένα.

Γιὰ τὰ σωματικὰ πάθη

 • Ὑπεραγία Θεοτόκε, θεράπευσον τὴν ἀσθένειαν τῆς σαρκός
  μου.
 • Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, δώρησέ μοι τὴν ἴασιν ψυχῆς καὶ σώματος.

Δοξολογία

 • Δόξα Σοι ὁ Θεός, δόξα Σοι ὁ Θεός, δόξα Σοι ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς
  ἡμῶν, δόξα σοι.
 • Δόξα σοι ὁ Θεός, δόξα σοι ὁ Θεός, δόξα σοι ὁ Θεός, Τριὰς
  ἁγία, δόξα σοι.

Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ
Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.