Κοινωνικόν ήχος α’
Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι, καὶ τὸ ὄνομα Κυρίου ἐπικαλέσομαι. Ἀλληλούϊα.

Σύνθεση: Πέτρου Λαμπαδαρίου
Ερμηνεία: Παναγιώτης Νεοχωρίτης