Ἦχος πλ. β’

Πάτερ ἀγαθέ, ἐμακρύνθην ἀπὸ σοῦ μὴ ἐγκαταλίπῃς με, μηδὲ ἀχρεῖον δείξῃς τῆς βασιλείας σου· ὁ ἐχθρὸς ὁ παμπόνηρος ἐγύμνωσέ με, καὶ ᾖρέ μου τὸν πλοῦτον· τῆς ψυχῆς τὰ χαρίσματα ἀσώτως διεσκόρπισα, ἀναστὰς οὖν, ἐπιστρέψας πρὸς σὲ ἐκβοῶ· Ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου, ὁ δι’ ἐμὲ ἐν Σταυρῷ τὰς ἀχράντους σου χεῖρας ἁπλώσας, ἵνα τοῦ δεινοῦ θηρὸς ἀφαρπάσῃς με, καὶ τὴν πρώτην καταστολὴν ἐπενδύσῃς με, ὡς μόνος πολυέλεος.

Δοξαστικό των Αίνων τής Κυριακής τού Ασώτου. Μέλος επί τη βάσει Θρασύβουλου Στανίτσα και Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου. Ήχος πλ. β΄.

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης. Ζωντανή ηχογράφηση από τον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό Αγίου Γεωργίου, την Κυριακή τού Ασώτου 28 Φεβρουαρίου 2021 (Ήχος Πλ.α΄, Εωθινό Ε΄).

Πηγή: https://youtu.be/81O_-hgzLNc