ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΡΕΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ (ΩΡΑ Θ’)
Δόξα. Καὶ νῦν
Ἦχος πλ. α’
Τὴν χεῖρά σου τὴν ἁψαμένην, τὴν ἀκήρατον κορυφὴν τοῦ Δεσπότου,
Μεθ’ ἧς καὶ δακτύλῳ αὐτόν, ἡμῖν καθυπέδειξας,
Ἔπαρον ὑπὲρ ἡμῶν, Βαπτιστά, ὡς παρρησίαν ἔχων πολλήν·
Καὶ γὰρ μείζων τῶν Προφητῶν ἁπάντων, ὑπ’ αὐτοῦ μεμαρτύρησαι.
Τοὺς ὀφθαλμούς σου πάλιν δέ, τοὺς τὸ Πανάγιον Πνεῦμα κατιδόντας,
ὡς ἐν εἴδει περιστερᾶς κατελθόν,
Ἀναπέτασον πρὸς αὐτὸν Βαπτιστά, ἵλεων ἡμῖν ἀπεργασάμενος.
Καὶ δεῦρο στῆθι μεθ’ ἡμῶν (γ΄), Ἐπισφραγίζων τὸν ὕμνον, καὶ προεξάρχων τῆς πανηγύρεως.

Δίχορο Δοξαστικό της Θ΄ Ώρας τής Ακολουθίας των Ωρών τής Δεσποτικής εορτής των Θεοφανείων. Μέλος αειμνήστου Άρχοντος Πρωτοψάλτου τής Μ.τ.Χ.Ε. Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Πλ.α΄.

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης και ο Άρχων Λαμπαδάριος τής Μ.τ.Χ.Ε. Στυλιανός Φλοίκος. Ζωντανή ηχογράφηση από τον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό Αγίου Γεωργίου κατά τήν Ακολουθία των Ωρών των Θεοφανείων στις 05.01.2022.

Πηγή: https://youtu.be/lqUicBxY64w