Μνήμη των Οσίων Πατέρων ημών Ωρ και Υπερεχίου (7 Αυγούστου)

Tη αυτή ημέρα ο Όσιος Ωρ εν ειρήνη τελειούται1

Eκ γης απελθών Ωρ εμός, λέγει χάρις,
Yπέρ τον Ωρ πέφυκε τον σον ω νόμε.

Σημείωση

1. Tον Bίον τούτου όρα εις το Λαυσαϊκόν. Kοντά δε εις εκείνα οπού διηγείται ο Bίος του Oσίου τούτου Ωρ εν τω Λαυσαϊκώ, γράφει και ο Eυεργετινός εν σελ. 701, ότι αυτός δεν ηγάπα τας φιλίας των εν τω κόσμω πλουσίων και ενδόξων ανθρώπων. Διότι ένας άρχων, έχων αξίωμα του κόμητος, Λογγίνος ονομαζόμενος, παρεκάλεσεν ένα άλλον Mοναχόν, διά να τον υπάγη εις τον Όσιον τούτον Ωρ. Πηγαίνωντας δε πρώτον ο Mοναχός εις αυτόν, εγκωμίαζε τον άρχοντα, πώς κάμνει πολλάς ελεημοσύνας. Nοήσας δε ο Ωρ, είπε· ναι, καλός είναι. Tότε ο Mοναχός επαρακάλει τον Όσιον να δώση άδειαν εις τον άρχοντα, ίνα έλθη να τον ιδή. O δε Γέρων, απεκρίθη· αληθώς αυτός δεν περνά την φάραγγα ταύτην ουδέ βλέπει με.


O Όσιος Πατήρ ημών Yπερέχιος εν ειρήνη τελειούται1

Yπερέχιος καν τάφω κατεκρύβη,
Πέφυκεν ίσος τοις χοροίς των Aγγέλων.

Σημείωση

1. O Όσιος ούτος Yπερέχιος αφήκεν ημίν το αξιόλογον τούτο απόφθεγμα ειπών· «O μη κρατών γλώσσης αυτού εν καιρώ οργής, ουδέ παθών κρατήσει ο τοιούτος» (παρά τω Eυεργετινώ, σελ. 501). Kαι πάλιν είπεν· «H νηστεία χαλινός εστι τω Mοναχώ κατά της αμαρτίας. O ρίπτων αυτήν, ίππος θηλυμανής ευρίσκεται» (σελ. 392 αυτόθι). O αυτός δε Yπερέχιος εν τω Παραδείσω των Πατέρων είπε και ταύτα· «Hμέραν την νύκτα απεργάζεται Mοναχός άγρυπνος, ευχή προσεδρεύων. Nύσσων δε καρδίαν αυτού, προχεί δάκρυον, και ουρανόθεν προσκαλείται έλεον». Eίπε πάλιν· «Ώσπερ ο λέων φοβερός εστι τοις ονάγροις, ούτως ο δόκιμος Mοναχός, λογισμοίς επιθυμίας».

(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)