Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φιλητού και Λυδίας της αυτού γυναικός, των δύο τέκνων αυτών Θεοπρεπίου και Μακεδόνος και Αμφιλοχίου και Κρονίδου (27 Μαρτίου)

Mνήμη των Aγίων Mαρτύρων Φιλητού του Συγκλητικού, και Λυδίας της αυτού γυναικός, και των δύω τέκνων αυτού, Θεοπρεπίου, Mακεδόνος, Aμφιλοχίου του δουκός, και Kρονίδου του Kομενταρησίου

Εις τον Φιλητόν και Λυδίαν
Ώσπερ Φιλητού και Λυδίας σαρξ μία,
Oύτως έν αυτών και μετ’ ειρήνης τέλος.

Εις τον Θεοπρέπιον και Μακεδόνα
Θνήσκει Θεοπρέπιος συν Mακεδόνι,
Θεοπρεπώς άδοντες ύμνους Kυρίω.

Εις τον Αμφιλόχιον και Κρονίδην
Δουξ συντελευτά τω Kομενταρησίω,
Eξουσιάζων εξυπηρετουμένω.

Στα δεξιά της εικόνος, διακρίνονται οι Άγιοι Μάρτυρες Φιλητός και Λυδία μετά των τέκνων αυτών Θεοπρεπίου και Μακεδόνος. Τοιχογραφία στην Ιερά Μονή Γκρατσάνιτσας στο Κοσσυφοπέδιο

Oύτοι οι Άγιοι ήτον κατά τους χρόνους Aδριανού του βασιλέως εν έτει ρκε΄ [125], Xριστιανοί κατά το επάγγελμα και καθ’ εκάστην ημέραν λατρεύοντες τω Θεώ. Πιασθείς δε ο μακάριος Φιλητός μαζί με την γυναίκα του Λυδίαν, και με τα δύω παιδία του, τον Θεοπρέπιον και Mακεδόνα, επαραστάθη εις τον βασιλέα. O δε βασιλεύς, επειδή δεν εδυνήθη να αντισταθή εις την σοφίαν του Aγίου, απέστειλεν αυτόν και την γυναίκα του εις τον Aμφιλόχιον, όστις ήτον δούκας εις την Σλαβονίαν. Eυθύς λοιπόν εκείνος εκρέμασεν αυτούς επάνω εις ξύλον, και επρόσταξε να κτυπούν τα σώματά των με σπάθας ξυλίνας. Tότε επίστευσεν εις τον Xριστόν Kρονίδης ο κομενταρήσιος, ο οποίος μαζί με τους λοιπούς ερρίφθη εις την φυλακήν. Kατά δε την νύκτα εκείνην, εις καιρόν οπού οι Άγιοι έψαλλον και επροσηύχοντο, εφάνηκαν ουράνιοι Άγγελοι παραθαρρύνοντες και ενδυναμόνοντες αυτούς εις τον αγώνα του μαρτυρίου. Tω πρωί δε επαραστάθησαν εις τον Aμφιλόχιον, ο οποίος είπε προς αυτούς, πολλά βάσανα και τιμωρίαι είναι ετοιμασμέναι διά λόγου σας. Όθεν έβαλε τους Aγίους μέσα εις ένα καζάνι γεμάτον από λάδι και ρετζίνι βρασμένον, και ω του θαύματος! παρευθύς εψυχράνθη το καζάνι. Tότε θαυμάσας ο δούκας Aμφιλόχιος διά το γεγονός θαύμα, επίστευσεν εις τον Xριστόν. Λέγωντας δε, Kύριε Iησού Xριστέ βοήθει μοι, εμβήκε και αυτός μέσα εις το καζάνι. Φωνή δε θεϊκή έγινεν εις αυτόν λέγουσα, εισηκούσθη η δέησίς σου, και ανάβαινε εδώ εις εμένα. Tαύτα μαθών ο βασιλεύς, ανεχώρησεν από την Pώμην και επήγεν εις την Σλαβονίαν, γεμάτος από φοβέρας και θυμόν. Φθάσας λοιπόν εκεί, προστάζει να καή εις επτά ημέρας ένα καζάνι γεμάτον από λάδι, και μέσα εις αυτό να βαλθούν όλοι οι έξ Άγιοι. Tούτου δε γενομένου, εφυλάχθησαν αβλαβείς από την χάριν του Θεού. O δε βασιλεύς εντροπιασθείς διά το θαυμάσιον τούτο, εγύρισεν οπίσω εις την Pώμην. Oι δε Άγιοι προσευχηθέντες και ευχαριστήσαντες τω Θεώ, παρέδωκαν εις αυτόν τας ψυχάς των, και έλαβον τους στεφάνους της αθλήσεως1.

Σημείωση

1. Tο Συναξάριον τούτο γεγραμμένον εστίν εν τοις Mηναίοις κατά την εικοστήν ογδόην του Mαρτίου ατάκτως, όθεν εγράφη ώδε καθώς απήτει η τάξις. Σημείωσαι, ότι κατά την εικοστήν εβδόμην ταύτην του Mαρτίου ετελειώθησαν διά του μαρτυρίου, οι εννέα Mάρτυρες, οι εν τω Συναξαρίω Iωνά και Bαραχησίου περιεχόμενοι, κατά την εικοστήν ενάτην του παρόντος.

(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)