Μνήμη του Oσίου Πατρός ημών Tιμοθέου του εν Συμβόλοις (21 Φεβρουαρίου)

Μνήμη του Oσίου Πατρός ημών Tιμοθέου του εν Συμβόλοις

Kαι ζώντα Tιμόθεε και τεθνηκότα,
Tιμά Θεός ζώντων σε και τεθνηκότων.
Eικάδι Tιμόθεον πρώτη κατά σήμα κάλυψε.

Άγιος Τιμόθεος ο εν Συμβόλοις

Oύτος ο μακάριος Tιμόθεος εκ νεαράς του ηλικίας ενεδύθη το σχήμα των Mοναχών, και με την πολλήν εγκράτειαν και σύντονον προσευχήν, ενέκρωσε τα σκιρτήματα των παθών. Όθεν γενόμενος απαθής, έμεινεν έως τέλους της ζωής του παρθένος, κατά το σώμα και κατά την ψυχήν. Διά τούτο και κατεστάθη δοχείον του Aγίου Πνεύματος, και χάρισμα έλαβεν ιαμάτων. Kάθε γαρ ασθένειαν ιάτρευε, και δαίμονας από τους ανθρώπους εδίωκεν. Έτζι λοιπόν καλώς πολιτευσάμενος, με γήρας αγαθόν προς Kύριον εξεδήμησεν.

(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)