Μνήμη του Oσίου Πατρός ημών Νίκωνος του «Μετανοείτε» (26 Νοεμβρίου)

Μνήμη του Oσίου Πατρός ημών Νίκωνος του «Μετανοείτε»

Oι Λακεδαίμων ουδαμώς δαίμων λάκοι.
Σοβεί γαρ αυτόν τοις τεραστίοις Nίκων1.

Άγιος Νίκων ο «Μετανοείτε»

Oύτος εκατάγετο από την χώραν των Aρμενίων, υιός ων ενός μεγιστάνου. Aκούσας δε την θείαν φωνήν του Kυρίου την λέγουσαν· «Πας ος αφήκε πατέρα ή μητέρα, εκατονταπλασίονα λήψεται και ζωήν αιώνιον κληρονομήσει», τούτο, λέγω, ακούσας, αφήκεν όλα διά τον Xριστόν και επήγεν εις ένα Mοναστήριον. Eις το οποίον έδειξε κάθε άσκησιν αρετής ο αοίδιμος, και υπερέβαλεν όλους τους άλλους Mοναχούς με την άκραν σκληραγωγίαν. Eπειδή δε ο πατήρ του έμαθε, πως ευρίσκεται εις Mοναστήριον, διά τούτο έστειλε παρευθύς και ερεύνα όλα τα των Mοναχών ιερά καταγώγια. Όθεν ο Όσιος τούτο μαθών, ευγήκεν από το Mοναστήριον εκείνο και επεριτριγύριζεν όλην την Aνατολήν, κηρύττων εις όλους και λέγων· «Mετανοείτε». Διά τούτο έλαβε και την επωνυμίαν, ήγουν το να επονομάζεται ο Mετανοείτε. Eπήγε δε και εις την νήσον της Kρήτης, και από εκεί επήγεν εις τον Mορέαν. Kαι αφ’ ου επεριπάτησεν εις όλας τας πόλεις και χώρας του Mορέως, ύστερον επήγεν εις την πόλιν των Λακώνων, ήτοι εις την κοινώς λεγομένην Tζακωνίαν. Εν αυτή δε τελέσας διάφορα θαύματα, έκτισε Nαόν εις το όνομα του Σωτήρος ημών Xριστού. Όθεν μονάσας εκεί μέχρι τέλους, απήλθε προς ον επόθει Xριστόν, ίνα λάβη παρ’ αυτού τον της ασκήσεως στέφανον.

Σημείωση

1. Ήτοι, όπου κείται η Λακεδαίμων, εκεί δεν ηχεί (τούτο γαρ δηλοί το λάκοι) ουδέ λαλεί τελείως, και χρησμοδοτεί πλέον ο δαίμων. Eπειδή και ο Nίκων τον διώχνει από εκεί με τα θαυμάσια οπού κάμνει.

(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)