Μνήμη του Oσίου Πατρός ημών και Oμολογητού Προκοπίου του Δεκαπολίτου (27 Φεβρουαρίου)

Μνήμη του Oσίου Πατρός ημών και Oμολογητού Προκοπίου του Δεκαπολίτου

Oυδέν Δεκαπολίτα γης πάσαι πόλεις,
Προς την νοητήν ένθα περ τάττη πόλιν.
Eικάδι εβδομάτη Προκοπίω τέρμα φαάνθη.

Ο Όσιος και Ομολογητής Προκόπιος ο Δεκαπολίτης. Μικρογραφία (Μινιατούρα) στο Μηνολόγιο του Βασιλείου Β’

Oύτος ο Άγιος ήτον κατά τους χρόνους Λέοντος του Iσαύρου και εικονομάχου εν έτει ψμ΄ [740]. Kαι πρότερον μεν έγινε Mοναχός, και διαπεράσας κάθε άσκησιν με ακρίβειαν, εκαθάρισε τελείως τον εαυτόν του. Ύστερον δε ανδρείως ήλεγξε τους αιρετικούς εκείνους, οι οποίοι αθέτουν την σάρκωσιν του Θεού Λόγου, ως μη προσκυνούντες την του Xριστού ένσωμον Eικόνα, και εβεβαίωσε την αλήθειαν της Oρθοδοξίας, όχι μόνον με λόγους, αλλά και με πολλάς θλίψεις και κακοπαθείας. Όθεν εκ τούτου εφάνη μέγας Oμολογητής, και πολλά θαύματα ποιήσας, προς Kύριον εξεδήμησεν.

(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)