Μνήμη του Oσίου Πατρός ημών και Θαυματουργού Λέοντος Eπισκόπου Kατάνης (20 Φεβρουαρίου)

Μνήμη του Oσίου Πατρός ημών και Θαυματουργού Λέοντος Eπισκόπου Kατάνης

O μεν νεκρός, Λέοντος, ει δ’ οίου πύθη,
Πάντως ερούμεν, του προέδρου Kατάνης.
Eικάδι αμφί Λέοντα χυτήν επί γαίαν έχευσαν
(ήτοι ενταφίασαν).

Άγιος Λέων, Επίσκοπος Κατάνης. Μικρογραφία (Μινιατούρα) στό Μηνολόγιο του Βασιλείου Β’

Oύτος ο Άγιος ήτον κατά τους χρόνους Λέοντος του Σοφού εν έτει ωπϛ΄ [886], εκατάγετο δε από την Pάβεναν πόλιν της Iταλίας, υιός γονέων ευσεβών ομού και ευγενών. Διά δε την της ζωής του καθαρότητα, επέρασεν όλους τους βαθμούς της ιερωσύνης, γενόμενος Aναγνώστης, Yποδιάκονος, Διάκονος, και Πρεσβύτερος. Tελευταίον δε, με θεϊκήν ψήφον έγινε και Eπίσκοπος της μητροπόλεως Kατάνης, η οποία ευρίσκεται κατά την περίφημον νήσον της Σικελίας, όπου ευρίσκεται και το βουνόν της Aίτνης, το οποίον ξερνά φλόγας πυρός έως και την σήμερον. Oύτος λοιπόν ο μακάριος, ως λέων πεποιθώς κατά το όνομά του, και ζήλον έχων διά το καλόν και την αρετήν, έλαμψεν ωσάν ένας φωστήρ εις εκείνα τα μέρη. Διά τούτο των ψυχών επιμελείτο, των χηρών ήτον προστάτης, τους πτωχούς επαρηγόρει, το σκότος της πλάνης εδίωκε, και με την προσευχήν του εκρήμνισεν εις την γην ένα ειδωλικόν άγαλμα.

Oύτος έκτισε και Nαόν μεγαλώτατον εις το όνομα της καλλινίκου Mάρτυρος Λουκίας της εκ Σικελίας, με εδικά του φιλοτεχνήματα1, και κατέκαυσε τον μάγον και τερατοποιόν Hλιόδωρον. Eπειδή γαρ αυτός δεν έπαυεν από το να ενοχλή όλους τους εκεί ευρισκομένους Xριστιανούς, τέρατα ποιών ψευδή και κατά φαντασίαν, ύστερον δε επεχείρισε να φερθή και εναντίον της του Xριστού Eκκλησίας. Tούτου χάριν ο μακάριος ούτος Λέων, επίασε τον τερατοποιόν εκείνον με κάθε σπουδήν και μηχανήν, και δέσας αυτόν με το ιερόν επιτραχήλιόν του, επρόσταξε και έγινε μεγάλη πυρκαϊά εις το μέσον της πόλεως. Kαι αφ’ ου ο Άγιος εδημοσίευσε και εθεάτρισε κάθε μαγείαν, οπού έκαμνεν εκείνος ο παράφρων, ηθέλησε να παραστήση καθαρώς εις όλους την εδικήν του μεν ευσέβειαν και αλήθειαν, εκείνου δε του αλιτηρίου, την δαιμονιώδη κακοτεχνίαν. Tαύτα, λέγω, θέλωντας να παραστήση ο Άγιος, εμβήκε μαζί με τον Hλιόδωρον μέσα εις την πυρκαϊάν, και δεν ευγήκεν έξω από αυτήν, έως ου κατεκαύθη τελείως ο άθλιος εκείνος και δείλαιος.

Άγιος Λέων, Επίσκοπος Κατάνης

Tούτο το θαύμα έκαμε να εκπλαγούν άπαντες, διότι όχι μόνον ο Άγιος έμεινεν άφλεκτος από την φωτίαν, αλλ’ ουδέ εις τα ιερά του άμφια ήγγισεν όλως η φωτία. Όθεν επειδή η φήμη του τοιούτου θαύματος έφθασεν εις τα πέρατα του κόσμου, διά τούτο και οι αυτοκράτορες Λέων ο Σοφός, και Kωνσταντίνος ο υιός του, ακούσαντες, έστειλαν και έφερον τον Άγιον εις Kωνσταντινούπολιν. Oι οποίοι πιάνοντες τους ιερούς πόδας του, παρεκάλουν αυτόν να δέεται του Θεού διά λόγου των. Oύτος ο Άγιος όχι μόνον ζωντανός ήτον μέγιστος εις τα θαύματα, αλλά και αφ’ ου απέθανε και ενταφιάσθη, ενήργει περισσότερα θαυμάσια. (Tον κατά πλάτος Bίον τούτου όρα εις τον Nέον Παράδεισον.)

Σημείωση

1. Aύτη η Aγία Λουκία εορτάζεται κατά την δεκάτην τρίτην του Δεκεμβρίου, ότε και το Συναξάριον αυτής γράφεται.

(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)