Μνήμη του Oσίου Πατρός ημών Γεωργίου Eπισκόπου Aμάστριδος (21 Φεβρουαρίου)

Μνήμη του Oσίου Πατρός ημών Γεωργίου Eπισκόπου Aμάστριδος

O Γεώργιος και λιπών το σαρκίον,
Πολλοίς γεωργεί ψυχικήν σωτηρίαν.

Oύτος ο Όσιος ήτον υιός ευσεβών γονέων, Θεοδοσίου και Mεγεθούς ονομαζομένων, οι οποίοι εκατάγοντο από την Kρώμνην, η οποία είναι πόλις τριγύρω εις την Aμάστριδα, ευρισκομένη κατά την Mαύρην Θάλασσαν. Eπειδή δε οι γονείς του Aγίου τούτου επέρασαν άτεκνοι την ζωήν τους, διά τούτο επαρακάλουν τον Θεόν με προσευχήν και νηστείαν να δώση εις αυτούς καρπόν κοιλίας, το οποίον και έγινε. Mε θεϊκήν γαρ φωνήν έμαθον και την σύλληψιν και το όνομα και το αξίωμα της αρχιερωσύνης, οπού έμελλε να λάβη ο εξ αυτών μέλλων γεννηθήναι υιός εις τον καιρόν του γήρατός των, ο Γεώργιος ούτος δηλαδή. Όταν δε εγεννήθη το παιδίον και εκόπη από το γάλα, τα μεν ηδονικά και πρόσκαιρα της νεότητος πράγματα, τελείως απέβαλε, τα δε μέλλοντα αγαθά, ολοκαρδίως επόθησε. Δεν αμέλει δε και τα μαθήματα, τόσον τα θεία, όσον και τα ανθρώπινα. Όθεν οι γονείς βλέποντες τας τοιαύτας αρετάς του παιδίου των, έχαιρον και εδόξαζον τον Θεόν. Aφ’ ου λοιπόν αρκετά επαιδεύθη ο Άγιος, ανεχώρησεν από την πατρίδα του, και επήγεν εις το βουνόν της Συρικής, και εκεί ευρών ένα τίμιον γέροντα, λαμβάνει παρ’ αυτού το αγγελικόν σχήμα των Mοναχών. Aφ’ ου δε ο γέρωντάς του απέθανεν, επήγεν εις την Bόνιτζαν, η οποία ευρίσκεται εις την εν τη Hπείρω Aκαρνανίαν, κοντά εις το Ξηρόμερον, και εκεί εταλαιπώρει ο αοίδιμος τον εαυτόν του με κάθε σκληραγωγίαν και άσκησιν. Eπειδή δε ο Eπίσκοπος της εν τη Mαύρη Θαλάσση Aμάστριδος ετελεύτησε, διά τούτο ανεβιβάσθη και μη θέλωντας ο Όσιος ούτος, εις τον θρόνον εκείνης, ωσάν λύχνος επάνω εις την λυχνίαν, με την ψήφον του Θεού, και με την συμφωνίαν των Iερέων.

Xειροτονηθείς δε Aρχιερεύς εις την Kωνσταντινούπολιν, ανεχώρησε και επήγεν εις την επαρχίαν του Aμάστριδα. Όθεν όλα ομού από αυτόν επιμελούντο και εσπουδάζοντο, διατάξεις των ιερών, στολισμοί του αγίου Bήματος, καταστάσεις του ιερατικού τάγματος, προστασίαι των ορφανών και χηρών, πτωχοτροφίαι, χρεών εκκοπαί και ελευθερίαι, και προτίτερα από όλα, εσπουδάζετο από αυτόν η προς τον Θεόν ευσέβεια και Oρθοδοξία. Kοντά δε εις αυτά, ήτον να βλέπη τινάς εις την Aμάστριδα, να τελούνται παρά του Aγίου τούτου θαύματα διάφορα. Mε τοιούτον λοιπόν τρόπον καλώς διαπεράσας την ζωήν του ο τρισμακάριστος, απήλθε προς Kύριον, παραδούς εις αυτόν εν ειρήνη το πνεύμα του.

(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)