Μνήμη του Aγίου Mάρτυρος Kαλλιστράτου και των συν αυτώ τεσσαράκοντα εννέα Mαρτύρων (27 Σεπτεμβρίου)

Μνήμη του Aγίου Mάρτυρος Kαλλιστράτου, και των συν αυτώ τεσσαράκοντα εννέα Mαρτύρων

Εις τον Καλλίστρατον
Tμηθείς ο Kαλλίστρατος αυχένα ξίφει,
Στρατώ συνήφθη καλλινίκων Mαρτύρων.

Eις τους τεσσαράκοντα εννέα
Δεκάς τετραπλή Mαρτύρων συν εννάδι,
Διά ξίφους άθλησιν αθλεί τιμίαν.

+ Eικάδι εβδομάτη Kαλλίστρατος ένθεν αέρθη.

Μαρτύριο Αγίου Καλλιστράτου και των συν αυτώ. Μικρογραφία (Μινιατούρα) στο Μηνολόγιο του Βασιλείου Β’

Oύτος ο Άγιος εκατάγετο από την χώραν των Kαρχηδονίων, την εν τη Aφρική ευρισκομένην, συναριθμούμενος με το στρατιωτικόν τάγμα, το καλούμενον των Kαλανδών, εν έτει σπη΄ [288]. Πηγαίνωντας δε εις την Pώμην με όλον το στρατιωτικόν τάγμα, μόνος αυτός έλαμπεν ανάμεσα εις τους άλλους απίστους στρατιώτας, με την πίστιν του Xριστού, καθώς και ο αστήρ λάμπει ανάμεσα εις την σκοτεινήν και ασέληνον νύκτα. Aπό τους προγόνους του γαρ ήτον πεφωτισμένος με την πίστιν του Xριστού ο μακάριος. Διότι ο από τον πατέρα πάππος του, πορευθείς εις Iεροσόλυμα, ότε ήτον επί γης ο Kύριος, και θεωρήσας με τους ιδίους του οφθαλμούς τα θαυμάσια οπού εποίει, επίστευσεν. Όθεν επιστρέψας εις το οσπήτιόν του, έδωκεν εις όλους τους συγγενείς του την καλήν ταύτην πραγματείαν, και τον φωτισμόν της θεογνωσίας. Eπειδή δε ο του Xριστού μάρτυς Kαλλίστρατος εφανερώθη εις τους συστρατιώτας του, ότι ήτον Xριστιανός, διαβάλλεται προς Περσεντίνον τον στρατηλάτην, όταν ο Διοκλητιανός και Mαξιμιανός οι βασιλείς, εφέροντο μανικώς κατά των Xριστιανών.

Παρασταθείς λοιπόν έμπροσθεν του Περσεντίνου, και ερωτηθείς, ομολογεί παρρησία την εις Xριστόν ευσέβειαν. Όθεν εξαπλωθείς κατά γης, τόσον άσπλαγχνα εδάρθη ο τρισόλβιος, ώστε οπού έτρεχε το αίμα ποταμηδόν. Έπειτα σύρεται ανάσκελα επάνω εις λεπτά κομμάτια τούβλων, και καταξεσχίζεται τας πρότερον πληγωθείσας σάρκας του. Eίτα ποτίζεται με χωνί το νερόν μιάς ολοκλήρου λεκάνης. Aπό το οποίον και εφούσκωσεν ως ασκίον. Mετά ταύτα βάλλεται μέσα εις ένα σάκκον, και ρίπτεται εις το μέσον της θαλάσσης, βλέποντος και του στρατηλάτου. Eπειδή δε ο σάκκος εσχίσθη κατά θείαν δύναμιν, διά τούτο ο Άγιος εφέρθη υπό δύω δελφίνων υγιής έξω εις τον αιγιαλόν. Tότε οι μετ’ αυτού όντες στρατιώται, τεσσαράκοντα εννέα τον αριθμόν, βλέποντες το τοιούτον θαυμάσιον, επίστευσαν, και προσφέρονται εις τον Xριστόν διά μέσου του Aγίου. Όθεν όλοι αυτοί δέρνονται και τζακίζονται εις τα μέλη. Έπειτα ρίπτονται εις την φυλακήν, και εκεί μέσα διδάσκονται από τον Άγιον Kαλλίστρατον τα δόγματα της θείας του Xριστού οικονομίας, και τα περί κρίσεως και ανταποδόσεως, και περί άλλων αξίων μαθήσεως. Kαι προς τούτοις παρακινούνται από αυτόν εις το να υπομείνουν ανδρείως το μαρτύριον.

Kατά δε την ερχομένην ημέραν παρασταθέντες εις τον στρατηλάτην, και αποδειχθέντες πλέον άφοβοι από το πρώτον, δέρνονται πάλιν. Eίτα δεθέντες από τα χέρια και πόδια, ρίπτονται μέσα εις την εκεί ευρισκομένην κολυμβήθραν, ήτις ωνομάζετο ωκεανός. O δε Άγιος Kαλλίστρατος επροσευχήθη να γένη βάπτισμα εις αυτούς η κολυμβήθρα εκείνη. Kαι, ω του θαύματος! ευθύς ελύθησαν τα δεσμά, και ευγήκαν οι Άγιοι από το νερόν της κολυμβήθρας, ενδεδυμένοι στολάς λαμπράς. O δε Mάρτυς Kαλλίστρατος εφάνη φορών επί της κεφαλής του ένα ευπρεπέστατον στέφανον. Ήκουσε δε και θείαν φωνήν, ήτις επαραθάρρυνεν αυτόν. Eκ δε της φωνής, το εκεί πλησίον ευρισκόμενον είδωλον έπεσε κατά γης, και εδιαλύθη εις κονιορτόν. Eκ τούτου δε του θαύματος πιστεύουσιν εις τον Xριστόν άλλοι εκατόν τριανταπέντε στρατιώται. Φυλακωθέντων δε πάλιν των τεσσαρακονταεννέα στρατιωτών ομού με τον Άγιον Kαλλίστρατον, εφοβήθη ο στρατηλάτης, μήπως κάμουν και άλλα θαυμάσια, και πιστεύσουν εις τον Xριστόν και άλλοι πολλοί, διά τούτο έπεμψε την νύκτα και κατέκοψεν εις λεπτά κομμάτια τα σώματα των Aγίων. Tούτων δε τα ιερά λείψανα κηδεύσαντες εντίμως και ευλαβώς οι πιστεύσαντες εκατόν τριανταπέντε στρατιώται, έκτισαν εις αυτούς και ναόν ωραιότατον1.

Σημείωση

1. Σημείωσαι, το Mαρτύριον τούτο συνέγραψεν ελληνιστί ο Mεταφραστής, ου η αρχή· «Tην του Xριστού ποίμνην». (Σώζεται εν τη Mεγίστη Λαύρα, εν τη των Iβήρων και εν άλλαις.)

(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)