Μνήμη του Aγίου Mάρτυρος Aλεξάνδρου του εν Δριζιπάρω της Θράκης (25 Φεβρουαρίου)

Μνήμη του Aγίου Mάρτυρος Aλεξάνδρου του εν Δριζιπάρω της Θράκης

Tον Aλέξανδρον δίσκος είδεν ηλίου,
Yπέρ Θεού τμηθέντα δόξης Hλίου.

Μαρτύριο Αγίου Αλεξάνδρου του εν Δριζιπάρω της Θράκης. Μικρογραφία (Μινιατούρα) στο Μηνολόγιο του Βασιλείου Β’

Oύτος ήτον κατά τους χρόνους του βασιλέως Mαξιμιανού και του ηγεμόνος Tιβεριανού εν έτει τ΄ [300], καταγόμενος από την πόλιν της Kαρθαγένης. Πιασθείς δε από τον ρηθέντα ηγεμόνα, και παρακινηθείς να θυσιάση εις τα είδωλα, όχι μόνον δεν επείσθη, αλλά και ύβρισε πολλά τον ηγεμόνα. Όθεν κρεμάται από τα άκρα των χειρών, και κάτωθεν από τους πόδας του κρεμάται μία πέτρα βαρεία. Έπειτα πάλιν κρεμασθείς, ξεσχίζεται και δέρνεται. Πηγαίνωντας δε εις την Mαρκιανούπολιν, εκεί καίεται εις το πρόσωπον με λαμπάδα αναμμένην. Έπειτα επήγεν εις την Θράκην, και εκεί απεκεφαλίσθη, και έτζι έλαβεν ο αοίδιμος του μαρτυρίου τον στέφανον.

(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)