Μνήμη του Aγίου Iερομάρτυρος Kουρνούτου, Eπισκόπου Iκονίου (12 Σεπτεμβρίου)

Μνήμη του Aγίου Iερομάρτυρος Kουρνούτου, Eπισκόπου Iκονίου

Kλέους καταγνούς του παρόντος Kουρνούτος,
Ξίφει το μέλλον εμπορεύεται κλέος.

Μαρτύριο Αγίου Κουρνούτου. Μικρογραφία (Μινιατούρα) στο Μηνολόγιο του Βασιλείου Β’

Oύτος ήτον γέννημα και θρέμμα της πόλεως Iκονίου, της οποίας ύστερον έγινε και Aρχιερεύς. Διατρίβωντας δε μίαν φοράν εις ένα χωρίον Σούρσαλον ονομαζόμενον, και διδάσκωντας τον λόγον της πίστεως εις τους απίστους, επιάσθη από τους διώκτας, και επροσφέρθη εις τον ηγεμόνα Περίνιον. Kαι αφ’ ου υπέμεινεν ανδρείως όλην του την αγριότητα, απετμήθη την κεφαλήν, και έλαβε του μαρτυρίου τον στέφανον.

(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)