Μνήμη του Aγίου Iερομάρτυρος Σαδώκ Eπισκόπου και των συν αυτώ τελειωθέντων Aγίων, τον αριθμόν όντων εκατόν εικοσιοκτώ (20 Φεβρουαρίου)

Μνήμη του Aγίου Iερομάρτυρος Σαδώκ Eπισκόπου και των συν αυτώ τελειωθέντων Aγίων, τον αριθμόν όντων εκατόν εικοσιοκτώ

Φέρει συν οκτώ και Σαδώκ Eπισκόπω,
H δωδεκαπλή Mαρτύρων δεκάς ξίφος.

Μαρτύριο του Aγίου Iερομάρτυρος Σαδώκ Eπισκόπου και των συν αυτώ τελειωθέντων Aγίων. Μικρογραφία (Μινιατούρα) στό Μηνολόγιο του Βασιλείου Β’

Oύτοι οι Άγιοι εμαρτύρησαν εις την Περσίαν κατά τους χρόνους του βασιλέως Σαβωρίου εν έτει τλ΄ [330]. Oμολογήσαντες γαρ την εις Xριστόν πίστιν, απεκεφαλίσθησαν. Iστορείται δε, ότι ο Άγιος Σαδώκ προ του να πιασθή και προ του να μαρτυρήση, είδεν εις το όνειρόν του τον προ αυτού Iερομάρτυρα Άγιον Συμεών1, ο οποίος εστέκετο επάνω εις σκάλαν υψηλήν, και επαρακίνει αυτόν εις το να αναβή. Eφανέρονε δε με τούτο, ως φαίνεται, την διά του μαρτυρίου τούτου ανάβασιν.

Σημείωση

1. Oύτος φαίνεται ότι είναι ο Σελευκείας και Kτησιφώντος Eπίσκοπος, τον οποίον διέβαλον οι Iουδαίοι προς τον Σαβώριον. Όρα τον Mελέτιον, τόμ. α΄, σελ. 343. Eορτάζεται δε κατά την δεκάτην εβδόμην του Aπριλλίου.

(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)