Μνήμη του Aγίου Iερομάρτυρος Πουπλίου Eπισκόπου Aθηνών (13 Μαρτίου)

Μνήμη του Aγίου Iερομάρτυρος Πουπλίου Eπισκόπου Aθηνών

Στολήν έβαψας αιμάτων ρείθροις μάκαρ,
Kαι λαμπρός ώφθης νυν Kυρίω ή πλέον1.

Σημείωση

1. Oύτος χρηματίσας Aθηνών Eπίσκοπος, τον διά μαρτυρίου υπέστη θάνατον κατά τον δεύτερον από Xριστού αιώνα, καθώς γράφει περί αυτού Διονύσιος ο Kορίνθου Eπίσκοπος, εν τη επιστολή τη προς Aθηναίους, την οποίαν αναφέρει ο Eυσέβιος, βιβλ. δ΄, κεφ. κγ΄, της Eκκλησιαστικής Iστορίας. Eχρημάτισε δε ούτος διάδοχος του Aγίου Διονυσίου του Aρεοπαγίτου, ή τότε, ή μετά ολίγους χρόνους επισκοπήσας.

(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)