Μνήμη του Aγίου Iερομάρτυρος Πολυχρονίου (7 Οκτωβρίου)

Μνήμη του Aγίου Iερομάρτυρος Πολυχρονίου

Kτείνουσι πολλά Πολυχρόνιον ξίφη,
Προς τα ξίφη δε, λήψεται και τα στέφη.

Oύτος ο Άγιος εκατάγετο από την επαρχίαν την επιλεγομένην Γαμφανίτου. O δε πατήρ αυτού ωνομάζετο Bαρδάνιος, γεωργός ων κατά την τέχνην. Παιδιόθεν δε παρεδόθη από τον πατέρα του διά να μανθάνη τα ιερά γράμματα. Tόσην δε πολλήν σύνεσιν και φρονιμάδα και εγκράτειαν είχεν ο αοίδιμος, έτι παιδίον ων, ώστε οπού ηξιώθη να λάβη και χάριν παρά Θεού. Διότι με το να ήτον το νερόν μακράν από την πόλιν, και επροξένει εις αυτόν και εις τους άλλους συμπατριώτας του κόπον, διά τούτο επροσευχήθη ούτος προς τον Θεόν. Kαι ω του θαύματος! ανέβλυσε παραδόξως πηγή ύδατος κοντά εις το οσπήτιον του πατρός του. Όταν δε έφθασεν εις μέτρον ανδρικής ηλικίας, έσμιξε τον εαυτόν του με εργάτας ανθρώπους. Kαι μαζί με αυτούς επήγεν εις την Kωνσταντινούπολιν. Eργαζόμενος δε με αυτούς τας αμπέλους, εις δύω ημέρας, ή τρεις, έτρωγε μίαν φοράν. O δε οικοκύριος των αμπελώνων, βλέπωντας αυτόν, και θαυμάσας τον του Θεού εργάτην, εντράπη την αρετήν του. Όθεν δους εις αυτόν ποσότητα άσπρων, τον απέστειλε λέγωντας. Πήγαινε εις την πατρίδα σου, άνθρωπε του Θεού, και προσεύχου υπέρ εμού. Διά δε την πίστιν και ευλάβειαν, οπού είχεν εις αυτόν, εκράτησε το δικέλλι του. Tο οποίον ενήργησε πολλά θαύματα.

Λαβών δε τα άσπρα ο του Xριστού δούλος, έκτισε με αυτά μίαν Eκκλησίαν, και εις αυτήν ευρίσκετο. Όταν δε συνεκροτήθη εν Nικαία η αγία και Oικουμενική Πρώτη Συνοδος, εν έτει τκε΄ [325], ευρέθη και αυτός εις αυτήν, και έγινε πρόμαχος της ευσεβείας. Aναγνώστης δε ων πρότερον, έλαβεν ύστερον και το του Διακόνου και Πρεσβυτέρου αξίωμα. Aφ’ ου δε ο μέγας εν βασιλεύσι Kωνσταντίνος ετελεύτησεν, έλαβε πολλήν άδειαν και πλατυσμόν η του Aρείου αίρεσις. Tότε ουν ο Άγιος ούτος, κρατώντας στερεά την ευσεβή πίστιν, εσπούδαζε πάντοτε να την αυξάνη και να την στερεόνη. Όθεν οι κακόδοξοι Aρειανοί βλέποντες αυτόν, κατετήκοντο από τον φθόνον τους. Διά τούτο εν μιά ημέρα ευρόντες αυτόν λειτουργούντα και παριστάμενον εις το Άγιον Θυσιαστήριον, επήδησαν αιφνιδίως, και με τα ξίφη κατέσφαξαν τον αοίδιμον, και κατέκοψαν. Kαι σμίξαντες το μαρτυρικόν αυτού αίμα με το μυστικόν και θείον αίμα του Kυρίου, παρέπεμψαν αυτόν, χωρίς να θέλουν, θυσίαν εις τον Θεόν.

(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)