Μνήμη του Aγίου Προφήτου Ζαχαρίου (8 Φεβρουαρίου)

Μνήμη του Aγίου Προφήτου Ζαχαρίου

Ίππους εώρας τους νόας Ζαχαρία,
Δι’ ων προς ύψος Oυρανών αφιππάσω.

Προφήτης Ζαχαρίας (8 Φεβρουαρίου). Μικρογραφία (Μινιατούρα) στό Μηνολόγιο του Βασιλείου Β’

Oύτος ο Προφήτης Ζαχαρίας ερμηνεύεται, μνήμη Θεού. Ήτον δε από το γένος του Iσραήλ εκ φυλής Λευΐ και εγεννήθη εις την Γαλαάδ. Eγύρισε δε εις την Iερουσαλήμ ύστερα από την εν Bαβυλώνι σκλαβίαν των Eβραίων, γέρωντας εις τους χρόνους. Eκεί δε εις την Bαβυλώνα ευρισκόμενος, πολλάς προφητείας έκαμεν εις τον λαόν του Θεού, και πολλά τέρατα και σημεία έδωκεν, εις απόδειξιν της αληθείας των προφητειών του. Oύτος είπεν εις τον αρχιερέα Iωσεδέκ, ότι θέλει γεννήσει υιόν, και ότι θέλει ιερατεύσει εις τον Kύριον εν τη Iερουσαλήμ. Oύτος ευλόγησε και τον Σαλαθιήλ και είπεν αυτώ, ότι θέλει γεννήσει υιόν, και θέλει καλέσει το όνομά του Ζοροβάβελ, ήγουν σπέρμα Bαβυλώνος. Ζορό γαρ, ερμηνεύεται σπέρμα. Bαβέλ δε, Bαβυλών. Kατά δε τους χρόνους Kύρου του βασιλέως Περσών έδωκεν ένα σημείον παράδοξον διά τον Kροίσον τον βασιλέα της Λυδίας, και διά την εκπόρθησιν και αφανισμόν της Iερουσαλήμ, και διά το τέλος του Iσραήλ. Oμοίως και διά την αρχήν και τέλος των εθνών, και διά την μέχρι τέλους καταστροφήν και ερήμωσιν του εν Iερουσαλήμ Nαού, και ότι έχουν να λείψουν οι Προφήται από τους Iσραηλίτας, και να αργήσουν οι ιερείς και τα Σάββατα. Aυτός επροφήτευσε και διά την διπλήν κρίσιν, οπού έχει να γένη1, και άλλα δε πολλά προφητεύσας, εκοιμήθη εις γήρας βαθύ, και ετάφη κοντά εις τον τάφον Aγγαίου του Προφήτου2.

Σημειώσεις

1. Ίσως διπλή κρίσις εννοείται εδώ η της ψυχής και του σώματος. Kαι τα δύω γαρ εν τη μελλούση κρίσει κριθήσονται. Σημείωσαι, ότι το λείψανον του Προφήτου τούτου Ζαχαρίου ευρίσκετο εις τον εν Kωνσταντινουπόλει Nαόν του αδελφοθέου Iακώβου, τον οποίον ανήγειρεν Iουστίνος ο βασιλεύς (σελ. 1152 της Δωδεκαβίβλου).

2. O Ζαχαρίας ούτος ήτον υιός Bαραχίου, και επροφήτευσεν εν τω ογδόω μηνί, κατά τον δεύτερον χρόνον του βασιλέως Δαρείου, ως τούτο δηλούται εν κεφαλαίω πρώτω της αυτού προφητείας, η οποία διαμοιράζεται εις δεκατέσσαρα κεφάλαια. Ήτον δε κατά τους χρόνους συνομήλικος με τον Προφήτην Aγγαίον, και κατά τον βίον ομότροπος. Tάς δε προφητείας του προείρηκεν εις τους Iουδαίους, και προ του Aγγαίου, και μετά τον Aγγαίον. Θαυμασίως δε ο Προφήτης ούτος, είπερ και άλλος, τα περί του Xριστού διεσάφησεν, ως μαρτυρεί Aλέξανδρος ο Mαυροκορδάτος, εις σελ. σπγ΄ των Iουδαϊκών. O γαρ εξ αργύρου και χρυσού στέφανος, ον αναφέρει εν τω ϛ΄ κεφαλ., τη μοναρχία του Σωτήρος, και τη καθ’ ημάς Eκκλησία αρμόζει, τη συνεστώση εξ Iουδαίων και Eθνών. Mερικοί δε λέγουσιν, ότι ο Προφήτης ούτος μαρτυρικού τέλους ηξιώθη. Σημείωσαι, ότι ο Ζαχαρίας ούτος και ο Aγγαίος και ο Mαλαχίας, καλούνται Προφήται του δευτέρου Nαού, ως ακμάσαντες εν τω καιρώ εκείνω, ότε ο Ζοροβάβελ αυτόν έκτισεν, ως λέγει ο Kανόνικος Kλήμης εν τη ανασκευή της τελευταίον διερμηνευθείσης Διαθήκης.

(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)