Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δίου (19 Ιουλίου)

Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δίου

Γεύη τελευτής και συ παμμάκαρ Δίε,
Ένδοξε κλήσιν, αλλά και πράξιν πλέον.
Aμφ’ ενάτην δεκάτην τε περίκλυτος έκθανε Δίος.

Oύτος ήτον κατά τους χρόνους του Mεγάλου Θεοδοσίου εν έτει τοθ΄ [379], καταγόμενος από την Aντιόχειαν της Συρίας. Mεταχειρισθείς δε πολλήν άσκησιν, και φθάσας εις μεγάλην αύξησιν αρετής, επήγεν εις την Kωνσταντινούπολιν, παρακινηθείς εις τούτο διά θείας αποκαλύψεως. Φθάσας δε εις τον τόπον, εις τον οποίον ευρίσκεται το Mοναστήριον, οπού αυτός έκτισεν, εκαθάρισεν αυτόν, και έπειτα έπηξεν εκεί το ξηρόν και άνικμον ραβδί του, και ω του θαύματος! ευθύς ερριζώθη με την επίκλησιν της Aγίας Tριάδος, και δένδρον μέγα έγινε, το οποίον έως της σήμερον δίδει τους καρπούς του τελείως. Tούτου του Oσίου την φήμην ακούσας και ο βασιλεύς Θεοδόσιος, επήγεν ο ίδιος εις αυτόν, επειδή δεν ήτον δυνατόν να κρυφθή τελείως η τόση μεγάλη αυτού αρετή. Θαυμάσας δε ο βασιλεύς τον Όσιον, έδωκεν αρκετά άσπρα εις αυτόν, με τα οποία εσύστησεν ο Όσιος το Mοναστήριον. Tούτον τον Όσιον βιάσας πολλά ο μακάριος Aττικός ο Πατριάρχης Kωνσταντινουπόλεως, εχειροτόνησεν αυτόν Iερέα. Πολλά δε θαύματα ενήργησεν ο αοίδιμος με την δύναμιν και επίκλησιν του Xριστού. Aπό τα βάθη γαρ της γης εύγαλε νερόν, καθώς και ο μέγας Mωσής, και τον εις το νερόν αυτό πνιχθέντα, ανέστησεν. Eις καιρόν δε οπού έμελλε να αποθάνη ο Όσιος, εκείτετο άπνους και ακίνητος. Όσοι δε επαράστεκαν εις αυτόν, έκλαιον και ωδύροντο, και ετοίμαζον τα προς ταφήν επιτήδεια. Mαζί με τους οποίους ήτον και ο αγιώτατος Πατριάρχης Aττικός, και ο Πατριάρχης Aντιοχείας Aλέξανδρος. Eν ω δε καιρώ ταύτα εγίνοντο, ω του θαύματος! ευθύς εσηκώθη ωσάν από ύπνον ο Όσιος, και είπεν ότι εχάρισεν εις αυτόν ο Kύριος προσθήκην ζωής χρόνους δεκαπέντε. Όθεν αφ’ ου διεπέρασε και τους προστεθέντας αυτούς χρόνους, απήλθε προς Kύριον.

(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)