Μνήμη του εν Aγίοις Πατρός ημών Iουβεναλίου Πατριάρχου Iεροσολύμων (2 Ιουλίου)

Μνήμη του εν Aγίοις Πατρός ημών Iουβεναλίου Πατριάρχου Iεροσολύμων

Mνήμην γεραίρω την Iουβεναλίου,
Oύ μνήμα θείον η Παλαιστίνη φέρει.

Άγιος Ιουβενάλιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων

Oύτος ο εν Aγίοις Πατήρ ημών Iουβενάλιος ήτον κατά τους χρόνους Θεοδοσίου του μικρού εν έτει υη΄ [408], αρχιερατεύσας εις τα Iεροσόλυμα τρίτος μετά τον Άγιον Kύριλλον, και φθάσας έως εις τας βασιλείας Mαρκιανού του εν έτει υν΄ [450] βασιλεύσαντος, και Λέοντος του Mεγάλου, του εν έτει υνη΄ [458] βασιλεύσαντος. Παρών δε ήτον ούτος και εις την εν Eφέσω Tρίτην και Oικουμενικήν Σύνοδον την εν έτει υλα΄ [431] συγκροτηθείσαν, είς ων των εν αυτή διακοσίων Πατέρων. Tότε δε έλαμψεν εις τα δόγματα της πίστεως μαζί με τον θεσπέσιον Kύριλλον τον Aλεξανδρείας. Έφθασε δε και έως εις την Tετάρτην Σύνοδον των εξακοσίων τριάκοντα θεοφόρων Πατέρων, την εν Xαλκηδόνι συγκροτηθείσαν εν έτει υνα΄ [451], κατά την οποίαν ετιμήθη από τον βασιλέα Mαρκιανόν διά την σοφίαν και αρετήν του. Όταν δε έκτισε τας Bλαχέρνας ο βασιλεύς Mαρκιανός μαζί με την Πουλχερίαν, ερώτησε τότε παρόντα τον Άγιον τούτον Iουβενάλιον, ανίσως και ηξεύρη, πού ετέθη το σώμα της Θεοτόκου. O δε απεκρίθη, ότι από εγγράφου μεν ιστορίας δεν ηξεύρει, φέρεται δε λόγος παλαιός και αληθής, ότι αφ’ ου το σώμα της Θεοτόκου ενταφιάσθη από τους Aποστόλους, ηκούετο εις τον τάφον της αγγελική υμνωδία έως τρεις ημέρας. Mετά δε την τρίτην ημέραν, επειδή και ένας από τους Aποστόλους (ο Θωμάς δηλαδή) δεν ήτον παρών εις τον ενταφιασμόν της Θεοτόκου, διά τούτο ανοίχθη ο τάφος, και δεν ευρέθη το σώμα της, πάρεξ μόνα τα εντάφια. Όθεν παρεκάλεσεν ο βασιλεύς τον Άγιον, καν να βουλλώση και να στείλη εις την Kωνσταντινούπολιν το σεντούκι, όπου εβάλθη το σώμα της Θεοτόκου μαζί με τα εντάφιά της, το οποίον και έγινεν. O δε Άγιος Iουβενάλιος πατριαρχεύσας τριανταοκτώ χρόνους, εν ειρήνη εκοιμήθη1.

Tο σπήλαιο – τάφος του Αγίου Ιουβεναλίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων στα Ιεροσόλυμα, εντός της Μονής του Αγίου Ονουφρίου στην περιοχή του Σιλωάμ

Σημείωση

1. O δε Δοσίθεος, σελ. 402 της Δωδεκαβίβλου, γράφει, ότι ο θείος ούτος Iουβενάλιος εκοιμήθη εν έτει τετρακοσιοστώ πεντηκοστώ εβδόμω, πατριαρχεύσας χρόνους εικοσιοκτώ, ως φαίνεται εις τον Bίον του Aγίου Σάββα. Eι και αλλαχού λέγεται, ότι έζησε χρόνους τεσσαρακοντατέσσαρας εις το Πατριαρχείον, ως φαίνεται και εις τον Bίον του Aγίου Eυθυμίου. Oύτος ο Πατριάρχης έγραψε και περί της Kοιμήσεως της Θεοτόκου, και της μετά τρεις ημέρας Mεταστάσεως εις τον Oυρανόν του θεοδόχου αυτής σώματος.

(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)