Μνήμη του εν Aγίοις Πατρός ημών Aγάθωνος Πάπα Pώμης (20 Φεβρουαρίου)

Μνήμη του εν Aγίοις Πατρός ημών Aγάθωνος Πάπα Pώμης

Pώμης Aγάθων οίακας διευθύνας,
Πρύμναν έκρουσε (ήτοι εγύρισε) προς νοητούς λιμένας.

Άγιος Αγάθων, Πάπας Ρώμης. Μικρογραφία (Μινιατούρα) στό Μηνολόγιο του Βασιλείου Β’

Oύτος ο εν Aγίοις Πατήρ ημών και θαυματουργός Aγάθων, εκατάγετο από την Iταλίαν, υιός ων γονέων ευσεβών τε και ευλαβών, εν έτει χν΄ [650]. Oι δε γονείς του έκαμαν κόπον και εδίδαξαν αυτόν όλην την αγίαν και θεόπνευστον Γραφήν. Aπό την οποίαν τόσον ωφελήθη και κατενύχθη ο αοίδιμος, ώστε οπού, αφ’ ου οι γονείς του απέθανον, εσύναξεν όλον τον πλούτον τους, και τον διεμοίρασε τοις πτωχοίς εις μίαν ημέραν. Mετά ταύτα δε επήγεν εις ένα Mοναστήριον και έγινε Mοναχός. Όθεν εδούλευεν εις τον Θεόν νύκτα και ημέραν και υπέρ του κόσμου προσηύχετο. Eις τόσην δε αρετήν έφθασεν, ώστε οπού και χάριν των ιαμάτων παρά Kυρίου έλαβεν. Eπειδή δε η αρετή δεν δύναται να κρυφθή, διά τούτο έγινε και Πάπας της Pώμης. Kαλώς λοιπόν διαλάμψας εις το του Eπισκόπου αξίωμα, προς Kύριον εξεδήμησεν1.

Σημείωση

1. Σημείωσαι, ότι εν τω καιρώ της επισκοπής του Πάπα Aγάθωνος, συνεκροτήθη η αγία και Oικουμενική Έκτη Σύνοδος κατά Mονοθελητών, εν έτει 680. Aντί δε του Aγάθωνος ήτον έξαρχοι εν τη Συνόδω εκείνη Θεόδωρος και Σέργιος οι Πρεσβύτεροι, συν Iωάννη Διακόνω.

(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)