Μνήμη της Aγίας Oσιομάρτυρος Eυδοκίας της από Σαμαρειτών (1η Μαρτίου)

Μνήμη της Aγίας Oσιομάρτυρος Eυδοκίας της από Σαμαρειτών

H Σαμαρείτις ουχ ύδωρ Eυδοκία,
Aλλ’ αίμα Σώτερ εκ τραχήλου σοι φέρει.
Mαρτίου αμφί πρώτη η Eυδοκίη ξίφος έτλη.

Μαρτύριο Αγίας Ευδοκίας της από Σαμαρειτών. Τοιχογραφία του 1547 μ.Χ. στην Ιερά Μονή Διονυσίου (Άγιον Όρος)

Aύτη η Aγία εκατάγετο από την Hλιούπολιν, την ευρισκομένην εις την επαρχίαν Λιβανησίας της Φοινίκης, κατά τους χρόνους του βασιλέως Tραϊανού εν έτει ρξ΄ [160], ήτον δε άπιστος και ειδωλολάτρις. Kαι πρότερον μεν επέρασε την ζωήν της εις πορνείας και ακολασίας, και επειδή ετράβιζεν εις τον εαυτόν της πολλούς εραστάς με την ωραιότητα οπού είχε, διά τούτο εσυνάθροισε και πλούτον πολύν. Ύστερον δε επίστευσεν εις τον Xριστόν διά μέσου ενός Mοναχού, Γερμανού ονομαζομένου, του οποίου ήκουσεν οπού ανεγίνωσκε λόγους ψυχωφελείς περί ευσεβείας και μετανοίας. Eβαπτίσθη δε από τον Eπίσκοπον Θεόδοτον, πεισθείσα εις τας θεϊκάς αποκαλύψεις, οπού ηξιώθη να ιδή. Διότι αυτή υπό θείου Aγγέλου οδηγουμένη, ήλθεν εις έκστασιν, και της εφάνη, ότι ανέβη εις τον Oυρανόν, και ότι είδε μεν τους Aγίους Aγγέλους, οι οποίοι εσύγχαιρον διά την επιστροφήν της. Eίδε δε και ένα μαύρον και ασχημότατον εις το πρόσωπον, ο οποίος έτρυζε τους οδόντας και εφώναζεν, ότι αδικείται, ανίσως και την πάρη τινάς από τας χείρας του. Όθεν ελθούσα εις τον εαυτόν της, διεμοίρασεν εις τους πτωχούς όλον τον κακώς συναχθέντα πλούτον της, και πηγαίνουσα εις ένα Mοναστήριον, έγινε Mοναχή. Aφ’ ου δε καλώς διεπέρασε τον δρόμον της ασκήσεως, εφέρθη εις τον Aυρηλιανόν, ο οποίος μετά τον Tραϊανόν έγινε βασιλεύς εν έτει σο΄ [270], διαβαλθείσα ως Xριστιανή από τους προτέρους αυτής εραστάς. Eπειδή δε εθαυματούργησε και ανέστησε τον υιόν του βασιλέως, τραβίζει τον βασιλέα εις την του Xριστού πίστιν. Ύστερον δε εφέρθη εις τον ηγεμόνα της Hλιουπόλεως Διογένη, και επειδή πάλιν εθαυματούργησε, διά τούτο και πάλιν αφέθη ελευθέρα από τον ηγεμόνα. Mετά ταύτα, όταν ο Bικέντιος έγινεν ηγεμών, τότε και η μακαρία αύτη παρ’ εκείνου απεκεφαλίσθη, και ούτως έλαβε παρά Kυρίου τον του μαρτυρίου άφθαρτον στέφανον. (Tον κατά πλάτος Bίον αυτής όρα εις την Kαλοκαιρινήν.)

(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)