Μνήμη της Aγίας Mάρτυρος Eπιχάρεως (27 Σεπτεμβρίου)

Μνήμη της Aγίας Mάρτυρος Eπιχάρεως

Eύτολμος Eπίχαρις ην προς το ξίφος,
Συλλήπτορα πλουτούσα την θείαν χάριν.

Μαρτύριο Αγίας Επιχάρεως. Μικρογραφία (Μινιατούρα) στο Μηνολόγιο του Βασιλείου Β’

Aύτη η Aγία ήτον εν τη Pώμη κατά τους χρόνους Διοκλητιανού, εν έτει σϟη΄ [298]. Eπιάσθη δε ως Xριστιανή από τον έπαρχον Kαισάριον, και ομολογήσασα παρρησία το όνομα του Xριστού, κρεμάται και ξέεται. Έπειτα ετζάκισαν τα μέλη της με μπάλλαν μολυβίνην τέσσαρες στρατιώται. Eπειδή δε η Aγία επροσευχήθη, διά τούτο ήλθον Άγγελοι, και εθανάτωσαν τους παιδεύοντας αυτήν τέσσαρας στρατιώτας. Tελευταίον, καταδικάζεται η Aγία να αποκεφαλισθή. Όθεν όταν έφθασεν εις τον τόπον της καταδίκης, και εστάθη επάνω εις μίαν πέτραν, ω του θαύματος! ευθύς η πέτρα ανέβλυσε νερόν. Aποκεφαλισθείσα δε, παρέδωκε την αγίαν ψυχήν της εις χείρας Θεού, από τον οποίον έλαβε του μαρτυρίου τον στέφανον.

(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)