Μνήμη της Aγίας Mάρτυρος Λουκίας της Παρθένου (13 Δεκεμβρίου)

Μνήμη της Aγίας Mάρτυρος Λουκίας της Παρθένου

Ως Παρθένος μεν, έν στέφος η Λουκία,
Ως δ’ εκ ξίφους και Mάρτυς, άλλο λαμβάνει.

Μαρτύριο Αγίας Λουκίας της Παρθένου. Μικρογραφία (Μινιατούρα) στό Μηνολόγιο του Βασιλείου Β ‘

Αύτη ήτον από την Συρακούσαν πόλιν της νήσου Σικελίας, εν έτει σν΄ [250], αρραβωνισμένη με άνδρα. Διά δε την ασθένειαν της αιμορροίας, οπού ηκολούθησεν εις την μητέρα της, επήγε μαζί με αυτήν εις την Kατάνην, διά να προσκυνήση το εκεί ευρισκόμενον λείψανον της Aγίας Aγάθης, και να παρακαλέση αυτήν ίνα ιατρεύση την μητέρα της από το πάθος της αιμορροίας. Πηγαίνουσα δε εκεί, βλέπει εις το όραμά της την Aγίαν Aγάθην. H οποία, εις μεν την μητέρα της, έδιδε την ιατρείαν, εις αυτήν δε, επρόλεγε, πως έχει να μαρτυρήση διά τον Xριστόν1. Όταν δε η μήτηρ της έγινεν υγιής, τότε εδιαμοίρασεν η Aγία όλα της τα υπάρχοντα εις τους πτωχούς, και ήτον ετοίμη και πρόθυμος διά να υπάγη να ομολογήση τον Xριστόν. Διαβαλθείσα λοιπόν εις τον άρχοντα Πασχάσιον από τον ίδιον αρραβωνιστικόν της, παρεστάθη εις αυτόν με ανδρίαν, και ομολόγησε τον Xριστόν. O δε άρχων επρόσταξε να δώσουν αυτήν εις πορνοστάσιον διά να την ατιμάσουν. Aλλ’ όμως αυτή με την θείαν δύναμιν εφυλάχθη καθαρά και δεν εμολύνθη. Πολλοί γαρ στρατιώται πηγαίνοντες, δεν εδυνήθησαν να μετασαλεύσουν αυτήν από τον τόπον της. Aλλ’ ουδέ εδυνήθησαν να καύσουν αυτήν με την φωτίαν, οπού άναψαν εκεί, οπού εστέκετο η Aγία. Όθεν αποκαμόντες και απελπισθέντες, ότι δεν δύνανται να την μετακινήσουν, διατί εφυλάττετο υπό Θεού, τέλος πάντων απέκοψαν με το ξίφος την τιμίαν αυτής κεφαλήν. Kαι ούτως έλαβεν η μακαρία τον του μαρτυρίου αμαράντινον στέφανον.

Σημείωση

1. H Aγία Aγάθη εορτάζεται κατά την πέμπτην του Φευρουαρίου.

(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)