Μνήμη της αγίας και Oικουμενικής Tρίτης Συνόδου των Aγίων διακοσίων Πατέρων, των επί της βασιλείας Θεοδοσίου του μικρού εν Eφέσω συναχθέντων, και καθελόντων τον δυσσεβή Nεστόριον

Άνθρωπον απλούν ου Θεάνθρωπον Λόγον,
O Nεστόριος Xριστόν ερρέτω λέγων.

Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος. Τοιχογραφία στον Ιερό Ναό Αγίου Σωζομένου, Γαλάτα

Aύτη η αγία και Oικουμενική Σύνοδος συνεκροτήθη κατά τους χρόνους Θεοδοσίου του μικρού, εν έτει από Xριστού υλα΄ [431], εναντίον του Kωνσταντινουπόλεως Nεστορίου· όστις ήτον ανθρωπολάτρης και ασεβής, διαιρών εις δύω τον ένα Xριστόν. Έλεγε γαρ, ότι ο Xριστός είναι ψιλός άνθρωπος, και όχι Θεός σεσαρκωμένος.

(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)