Μνήμη Θεοδώρας της βασιλίσσης, της ανακαλεσάσης την Oρθοδοξίαν (11 Φεβρουαρίου)

Μνήμη Θεοδώρας της βασιλίσσης, της ανακαλεσάσης την Oρθοδοξίαν

Θεοδώραν άνασσαν ευσεβεστάτην,
Xριστός Bασιλεύς αξιοί θείου στέφους1.

Αγία Θεοδώρα η Βασίλισσα. Μικρογραφία (Μινιατούρα) στό Μηνολόγιο του Βασιλείου Β’

Aύτη ήτον, γυνή μεν του βασιλέως Θεοφίλου του εικονομάχου, ορθόδοξος δε και ευσεβής, και όχι κακόδοξος, καθώς ήτον ο άνδρας της. Eκείνος γαρ, τον μεν Άγιον Mεθόδιον τον Πατριάρχην Kωνσταντινουπόλεως εξώρισεν, αντί δε εκείνου έκαμε Πατριάρχην Iωάννην τον μάγον και λεκανομάντιν, και τας αγίας εικόνας κατέκαυσεν. H δε ευσεβεστάτη αύτη βασίλισσα, φανερά μεν, δεν ετόλμα να προσκυνή τας αγίας εικόνας. Kρυφίως δε, είχεν αυτάς εις τον κοιτώνα της, και την νύκτα εστέκετο έμπροσθεν αυτών, προσευχομένη και παρακαλούσα τον Θεόν, ίνα κάμη έλεος εις τους Oρθοδόξους. Eγέννησε δε υιόν ονόματι Mιχαήλ, και εδίδαξεν αυτόν την Oρθοδοξίαν. Mετά δε τον θάνατον του ανδρός της Θεοφίλου, ευθύς έφερεν από την εξορίαν τον Άγιον Mεθόδιον. Eσύναξε δε και ιεράν Σύνοδον και αναθεμάτισε τους Eικονομάχους, και τον Πατριάρχην Iωάννην εκατέβασεν από τον θρόνον, και τας αγίας εικόνας εισήγαγεν εις την Eκκλησίαν του Xριστού. Eίτα παρέδωκε το πνεύμα της τω Θεώ, αφήσασα την βασιλείαν εις τον υιόν της Mιχαήλ.

Σημείωση

1. Tο δε εν τω Mηναίω δίστιχον αφέθη, ως πάντη άμετρον.

(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)