Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ: Απηνής διωγμός Κληρικών και πιστών Κανονικής Ορθοδόξου Εκκλησίας Ουκρανίας υπό Μητροπολίτην Ονούφριον, εφάμιλλος των επί Νέρωνος, Διοκλητιανού. Ατόπημα η θέση του Κυβερνήτη για γάμους ομοφυλοφίλων και υιοθεσίες από τα «ζεύγη» αὐτά

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ

Ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ σε Ποιμαντορική του Επιστολή για Δεκαπενταύγουστο : απηνής διωγμός Κληρικῶν καi πιστών Κανονικής Ορθοδόξου Εκκλησίας Ουκρανίας υπό Μητροπολίτην Ονούφριον, εφάμιλλος των επί Νέρωνος, Διοκλητιανού. Ατόπημα η θέση του Κυβερνήτη για γάμους ομοφυλοφίλων και υιοθεσίες από τα «ζεύγη» αὐτά.

Δηλαδή ως ιεράρχης λέει τα αυτονόητα οι άλλοι άλαλοι…αυτά είναι τα άλαλα και τα μπάλαλα που έλεγε ο Άγ. Πατρο Κοσμάς.. άλαλα θα έρθει δηλ. καιρός που θα κυβερνάνε οι άλαλοι οι άφωνοι οι σιωπηλά συναινούντες, η γενική αφωνία ιεραρχίας…..

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

«Σῶσον, Κύριε, τόν λαόν Σου,
καί εὐλόγησον τήν κληρονομίαν Σου…» 

Ἄς εἶναι εὐλογημένη παρά Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καί εἰρηνική κατά Θεόν ἡ ἱερά περίοδος τοῦ Δεκαπενταυγούστου………………………………………………………….

Ὁ πόλεμος εἰς τόν βορρᾶν μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων λαῶν Ρωσίας καί Οὐκρανίας, ὁ ὁποῖος «καλά κρατεῖ», μέ ἀπειλήν παγκοσμίου ἐπεκτάσεως. Ὁ σκληρός καί ἀπηνής διωγμός Κληρικῶν καί πιστῶν τῆς Κανονικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ὑπό τόν Μακ. Μητροπολίτην Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κ.Ὀνούφριον, ἐφάμιλλος τῶν ἐπί Νέρωνος, Διοκλητιανοῦ κ.λπ. διωγμῶν τῆς πρωτοχριστιανικῆς Ἐκκλησίας, «ἡμῶν κοιμωμένων».

Ἡ ἀπειλή τῆς ἐκχωρήσεως κυριαρχικῶν ἐθνικῶν δικαιωμάτων, ἀνεγνωρισμένων διεθνῶς, εἰς τήν γείτονα χώραν, μετά τήν ἐπίσημον δήλωσιν τοῦ Κυβερνήτου τῆς Χώρας μας περί ἐνδεχομένων ὑποχωρήσεων εἰς τήν διεκδίκησιν τῶν ἀπαχαράκτων δικαιωμάτων μας. Τά ἐκ τῆς παρατηρουμένης ἐσχάτως κλιματικῆς ἀλλαγῆς, λόγῳ τῆς ἐκ τῶν πυρηνικῶν καταστροφῆς τοῦ ὄζοντος τῆς ἀτμοσφαίρας, ἐπαπειλούμενα δεινά. Ἡ καταστροφή τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, λόγῳ τῶν μονίμως, σχεδόν κατ’ ἔτος, παρατηρουμένων πυρκαϊῶν εἰς ὁλόκληρον περίπου τόν Ἑλληνικόν χῶρον. Ἡ ἐπί μῆνας ἐπικρατοῦσα ξηρασία, λόγῳ ἐλλείψεως ἱκανῶν βροχοπτώσεων καί ἡ ἔλλειψις ὕδατος. 

Καί εἰς τόν ἠθικόν καί πνευματικόν τομέα χωλαίνομεν. Ἐκ τοῦ ἐπισήμου Βήματος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, καί ἐκ χειλέων τοῦ Κυβερνήτου, εἰς τάς προγραμματικάς του δηλώσεις, ἠκούσθη τό ἀνήκουστον: Ὁ λαός πλέον ὡρίμασεν καί εἶναι ἕτοιμος νά δεχθῇ καί γάμους ὁμοφυλοφίλων καί ἀσφαλῶς καί υἱοθεσίες ἀπό τά «ζεύγη» αὐτά. Ἐάν αὐτό θεωρῆται ὡς «ὡρίμανσις», τότε οἱ λέξεις χάνουν τό νόημά των.

Διά νά ἀντιληφθῶμεν τό μέγεθος τοῦ ἀτοπήματος καί τῆς ἠθικῆς διαστροφῆς θά ἀνατρέξωμεν εἰς τό βιβλίον τῆς Γενέσεως τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης (Γεν. κεφ. 6, στίχ.11-12 καί 17), ὅπου γίνεται λόγος διά τά αἴτια τοῦ κατακλυσμοῦ τῆς ἐποχῆς τοῦ Νῶε (παραθέτομεν τήν ἑρμηνείαν τῶν ὡς ἄνω στίχων)..… Ὅλοι ὅμως οἱ ἄνθρωποι πού ζοῦσαν στή γῆ, ἦταν διεφθαρμένοι καί γεμάτοι ἀδικίες· εἶχαν ἀποστατήσει ἀπό τόν Θεό καί κυλιοῦνταν στά σαρκικά πάθη· εἶχαν βυθισθεῖ σέ μεγάλη ἀσέβεια, βιαιότητα καί ἐγκληματικότητα. Καί καθώς ὁ Θεός κοίταζε τή γῆ, εἶδε ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶχαν γίνει σαρκολάτρες· εἶχαν ἐκτραπεῖ ἀπό τόν ἅγιο δρόμο τοῦ Θεοῦ καί χωρίς διάθεσι μετανοίας βάδιζαν ἀπαρέγκλιτα στό δρόμο τῆς διαφθορᾶς… Κι ἐγώ (εἶπεν ὁ Θεός)· θά προκαλέσω ἕνα μοναδικό κατακλυσμό στήν ἱστορία τοῦ κόσμου· θά ἐξαπολύσω νερά πολλά στήν ἐπιφάνεια τῆς γῆς, γιά νά ἐξολοθρεύσω κάθε ἔμψυχο ὀργανισμό πού βρίσκεται κάτω ἀπό τόν οὐρανό·..” (Ἡ Παλαιά Διαθήκη μέ σύντομη ἑρμηνεία, Τόμος Α’, Ἀδελφότης Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ», Ἀθήνα 2023).

Εἰς τό ἴδιο βιβλίο τῆς Γενέσεως (Γεν. κεφ. 18, στίχ. 20 καί 19, στίχ. 24), ὅπου διά τούς ἰδίους λόγους μεγάλης ἠθικῆς διαφθορᾶς κατέστρεψεν ὁ Θεός παραδειγματικῶς τάς πόλεις Σόδομα καί Γομόρρα, διαβάζουμε τά ἑξῆς : «Κι ἀμέσως ἀρχίζει ὁ Κύριος νά ἀποκαλύπτει στόν Ἀβραάμ ὅσα πρόκειται νά συμβοῦν, λέγοντας : «Κραυγές πολλές δυνατές καί ἀγωνιώδεις ἀνεβαίνουν στόν οὐρανό καί φθάνουν σέ μένα ἀπό τά Σόδομα καί τή Γομόρρα. Εἶναι οἱ κραυγές πού προέρχονται ἀπό τίς μεγάλες καί φρικτές ἁμαρτίες τους. Οἱ ἁμαρτίες αὐτές εἶναι τόσο μεγάλες, ὥστε δέν μπορεῖ πιά νά τίς ἀνεχθῆ ἡ μακροθυμία μου». «Μόλις ὁ Λώτ ἔφθασε ἀσφαλής στή Σηγώρ, ὁ Κύριος ἄφησε νά βρέξη θειάφι στά Σόδομα καί τά Γόμορρα καί ἔριξε φωτιά ἀπ’ τόν ουρανό· καί αὐτή ἡ μοναδική τιμωρία ἀπό τόν Θεό προῆλθε» (ἔνθ’ ἀνωτέρω).

Οἱ Σοδομητικές ἐκεῖνες ἁμαρτίες, πού ξέφρενα καί ἀδιάντροπα συντελοῦνταν τότε, τώρα φοροῦν τό «ἔνδυμα» τῆς νομιμότητος καί κανονικότητος. Γι’αὐτό καί εἶναι πιό μεγάλες καί πιό βαρειές.

Καί ἄλλα σοβαρά θέματα προβάλλουν κατ’ αὐτόν τόν καιρόν εἰς τόν ὁρίζοντα. Θά ἀρκεσθῶμεν μόνον εἰς ἕνα ἐξ αὐτῶν ἐπί τοῦ παρόντος, τό τῶν νέων ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, οἱ ὁποῖες ἐξαγγέλλονται διά τό ἐγγύς μέλλον (Σεπτέμβριο) καί ἐμβάλλουν ἀγωνίες καί ἀνησυχίες εἰς τούς συνανθρώπους μας, τίς ὁποῖες καί μᾶς ἐκφράζουν. Ἐπειδή δέν ἔχομεν ὁριστικές καί τελικές πληροφορίες δι’ αὐτές, ἀρκούμεθα εἰς τό νά εἴπωμεν τά ἑξῆς: Ἐάν εἰς τήν τελικήν των μορφήν ἔχουν τόν ἀριθμόν τοῦ θηρίου τῆς Ἀποκαλύψεως (666) καί τό ἠλεκτρονικό φακέλωμα τότε ὁ κάθε Χριστιανός ἄς προβληματισθῇ σοβαρῶς καί ἄς τοποθετηθῇ ἐλευθέρως ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν του. Ἅγιοι καί διορατικοί Ἁγιορεῖται Πατέρες ἦσαν ἐπιφυλακτικοί καί ἀρνητικοί, ἐφ’ ὅσον θά ἔχουν (αἱ ἠλεκτρονικαί ταυτότητες) τά ὡς ἄνω στοιχεῖα. Χριστιανική Σύναξις εἰς τήν Βόρειον Ἑλλάδα ἦτο ἀρνητική, σέ πρόσφατη δημοσκόπησι, μέ ποσοστόν 87% διά τήν παραλαβήν των. Ἄς τό λάβουν αὐτό ὑπ’ ὄψιν οἱ ἰθύνοντες καί ἄς λάβουν μέτρα ἐπ’ αὐτοῦ διά τά περαιτέρω, ἄν θέλουν ἀληθινά νά προστατεύσουν τόν πολίτη.

…………..

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Εἴθε, ἡ Θεία Δύναμις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἡ Ἐσταυρωμένη Ἀγάπη τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ μας καί ἡ θερμουργός Πίστις τῶν Ἁγίων Μακκαβαίων καί τῆς Ἁγίας Προστάτιδος καί Ἐφόρου τῆς νήσου μας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Ἐλέσης, συνδεδεμένη μέ τήν Θεία Ἀγάπη των, νά μᾶς ἐμπνέουν, νά μᾶς ἐνισχύουν καί νά μᾶς χαριτώνουν εἰς τόν πνευματικόν ἀγῶνα τῆς ἀρχομένης περιόδου τοῦ Δεκαπενταυγούστου.

Καί ἐπί τούτοις διατελῶ,
Μετά Πατρικῶν εὐχῶν & ἀγάπης
Ὁ Μητροπολίτης
†ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

Πηγή: https://dimpenews.com/