Μεγάλη Παρασκευή (Συλλογή κειμένων)

Ἡ ζωή ἐν τάφω κατετέθης, Χριστέ,
καί ἀγγέλων στρατιαί ἐξεπλήττοντο,
συγκατάβασιν δοξάζουσαι τήν σήν.
 
Ἡ ζωή, πῶς θνήσκεις; πῶς καί τάφω οἰκεῖς;
τοῦ θανάτου τό βασίλειον λύεις δέ,
καί τοῦ Ἅδου τούς νεκρούς ἑξανιστᾶς.

.

Θεολογικά κείμενα για τη Μεγάλη Παρασκευή.