«Παρὰ τὸ φρέαρ τοῦ Ἰακώβ». Δοξαστικὸν Ἑσπερινοῦ Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος.

Μέλος καὶ ἐρμηνεία, Μάριος Ἀντωνίου, πρωτοψάλτης τῆς Μητροπόλεως Μόρφου.