Μάριος Ἀντωνίου: «Μὴ τῆς φθορᾶς». Εἱρμὸς θ΄ ᾠδῆς τοῦ α΄ κανόνος τῆς Πεντηκοστῆς, ψαλλόμενος ἀντὶ τοῦ «Ἄξιόν ἐστιν»

 

Ἦχος βαρὺς
Μὴ τῆς φθορᾶς διαπείρᾳ κυοφορήσασα, καὶ παντεχνήμονι Λόγῳ σάρκα δανείσασα, Μῆτερ ἀπείρανδρε, Παρθένε Θεοτόκε, δοχεῖον τοῦ ἀστέκτου, χωρίον τοῦ ἀπείρου πλαστουργοῦ σου, σὲ μεγαλύνομεν.