Θεοτόκε Παρθένε (τῆς ἀρτοκλασίας), Ἦχος πλ. α΄. Μέλος Δημητρίου Σουρλαντζῆ.

Ψάλλει ὁ πρωτοψάλτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου, κ. Μάριος Ἀντωνίου.