Κυριακή του Ασώτου (ομιλίες – κείμενα – ύμνοι)

«Ἀγκάλας πατρικάς, διανοῖξαί μοι σπεῦσον, ἀσώτως τὸν ἐμόν, κατηνάλωσα βίον, εἰς πλοῦτον ἀδαπάνητον, ἀφορῶν τοῦ ἐλέους Σου. Νῦν πτωχεύουσαν, μὴ ὑπερίδῃς καρδίαν· σοὶ γὰρ Κύριε, ἐν κατανύξει κραυγάζω. Ἥμαρτον, σῶσόν με»

Επιστροφή του Ασώτου, φορ. εικόνα,16ος αι. Άγιο Όρος

Συλλογή ομιλιών, κειμένων και ύμνων για την Κυριακή του Ασώτου.