Σιγησάτω πάσα σάρξ (αντί Χερουβικού ύμνου), μέλος Θ.Φωκαέως, Ήχος α’. Από την Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου το Μέγα Σάββατο του 2017 στην Ιερά Μονή Δοχειαρίου.