«Θείῳ καλυφθείς». Αἱ ἰαμβικαὶ καταβασίαι τῆς Πεντηκοστῆς ἀργαί. Ἦχος δ΄.

Ψάλλουν ὁ πρωτοψάλτης τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου κ. Μάριος Ἀντωνίου καὶ ὁ πρωτοψάλτης Ἀκακίου κ. Ἰωάννης Λέμπος.

Ἀγρυπνία Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου. Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο Ὁσίου Σεραφείμ του Σαρώφ, Σκουριώτισσα (12-13/6/2024).