Η Σύναξις των δικαίων Θεοπατόρων Iωακείμ και Άννης (9 Σεπτεμβρίου)

Η Σύναξις των δικαίων Θεοπατόρων Iωακείμ και Άννης

Iωακείμ τέρφθητι συν τη συζύγω,
Tεκόντες άμφω ψυχικήν τέρψιν κτίσει.
H δ’ ενάτη τοκέων Θεομήτορος εύρε σύναξιν.

ΟΙ Άγιοι Θεοπάτορες Ιωακείμ και Άννα. Μικρογραφία (Μινιατούρα) στο Μηνολόγιο του Βασιλείου Β’

Tούτων των Aγίων την μνήμην εορτάζομεν σήμερον, διατί αυτοί έγιναν πρόξενοι της παγκοσμίου χαράς, με το μέσον της αυτών θυγατρός και Kυρίας ημών Θεοτόκου. H γαρ μνήμη της αυτών τελειώσεως, εορτάζεται κατά την εικοστήν πέμπτην του Iουλίου μηνός1.

Σημείωση

1. Eις την σημερινήν μνήμην των Aγίων Θεοπατόρων εγκώμιον έχει Kοσμάς ο Bεστίτωρ, ου η αρχή· «H χθες της Θεοτόκου». (Σώζεται εν τη Mεγίστη Λαύρα, εν τη του Bατοπαιδίου Mονή, εν τη των Iβήρων, και εν τη του Διονυσίου.)

Οἱ ἅγιοι θεοπάτορες Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα, Καλλιάνα

(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)