Η Μεταμόρφωση του Κυρίου. Συλλογή ομιλιών και πατερικών λόγων

 
Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος. Φορητή εικόνα του 16ου αιώνα. Ιερά Μητρόπολις Μόρφου
 
Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν σου, καθὼς ἠδυναντο. Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι.