Η Μεταμόρφωση του Κυρίου. Συλλογή Πατερικών λόγων

Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος, 16ος αι. Ιερά Μητρόπολις Μόρφου
 
Ἀπολυτίκιον, Ἦχος βαρύς.
Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν σου, καθὼς ἠδυναντο. Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι.