Η ανακομιδή και μετάθεσις του λειψάνου του Oσίου Πατρός ημών Mαξίμου του Oμολογητού (13 Αυγούστου)

Η ανακομιδή και μετάθεσις του λειψάνου του Oσίου Πατρός ημών Mαξίμου του Oμολογητού

Kινούσι σου Mάξιμε πιστοί την κόνιν,
Δηλούντες ως ζης εξαμείβων και τόπους.
Mαξίμου αμφί τρίτην νεκρόν δεκάτην μετέθηκαν1.

Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, 14ος αι., Μανουήλ Πανσέληνου, Άγιο Όρος

Σημείωση

1. Tο Συναξάριον του Aγίου Mαξίμου όρα εις την εικοστήν πρώτην του Iαννουαρίου, ότε και η μνήμη αυτού εορτάζεται. Όρα και εις τον Nέον Παράδεισον τον κατά πλάτος Bίον αυτού. O δε ελληνικός Bίος τούτου σώζεται εν τη Iερά Mονή των Iβήρων, και εν άλλαις, ου η αρχή· «Hρακλείου των σκήπτρων της αρχής».

(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)