Ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου. Εὐχὴ ἐξομολογητικὴ πρὸ τοῦ ὑπνῶσαι

Άγιος Εφραίμ ο Σύρος

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Θεὸς ἡμῶν, τὴν ἁγίαν Σου Μητέρα, τιμιωτέραν ἀναδείξας πασῶν τῶν πουρανίων δυνάμεων, Αὐτός, Πανάγαθε, διὰ τῶν πρεσβειῶν Αὐτῆς καὶ πάντων Σου τῶν Ἁγίων, παρακλήθητι καὶ συγχώρησόν μοι τῷ ἁμαρτωλῷ καὶ ἀχρείῳ δούλῳ Σου, εἴ τι ἥμαρτον σήμερον ὡς ἄνθρωπος μᾶλλον εἰπεῖν οὐχ ὡς ἄνθρωπος, ἀλλ᾿ ὡς πάνθρωπος, τὰ ἑκούσιά μου πταίσματα καὶ τὰ ἀκούσια, τὰ ἐν λόγῳ, τὰ ἐν ἔργῳ, τὰ ἐν γνώσει καὶ ἀγνοίᾳ, τὰ ἐκ συναρπαγῆς καὶ προσεξίας καὶ πολλῆς μου ῥαθυμίας καὶ ἀμελείας γεγενημένα.

Εἴτε τὸ ὄνομά Σου τὸ Ἅγιον ὥμοσα, εἴτε πιώρκησα, ἐβλασφήμησα κατὰ διάνοιαν, ἔν τινι Σὲ παρώργησα, ἔκλεψα, ἐψευσάμην, φίλος παρέβαλε πρὸς ἐμὲ καὶ παρεῖδον αὐτόν, ἀδελφὸν ἔθλιψα καὶ παρεπίκρανα, ἱσταμένου μου ἐν προσευχῇ καὶ ψαλμωδίᾳ νοῦς μου πονηρὸς εἰς τὰ πονηρὰ καὶ βιωτικὰ περιεπόλευσε, παρὰ τὸ πρέπον ἐτρύφησα, εὐτράπελα ἐλάλησα, ἀφρόνως ἐγέλασα, ἐκενοδόξησα, περηφανευσάμην, κάλλος μάταιον ἐθεασάμην καὶ π᾿ αὐτοῦ ἐθέλχθην τὸν νοῦν, τὰ μὴ δέοντα ἐφλυάρησα, τὸ ἐλάττωμα τοῦ ἀδελφοῦ μου περιεργασάμην καὶ κατέκρινα αὐτὸ καὶ τὰ ἐμαυτοῦ ἀναρίθμητα ἐλαττώματα παρεβλεψάμην, εἴτε ἐθύμωσα, εἴτε ἠγανάκτησα, εἴτε ὀλιγοπίστησα, εἴτε ἀχαριστίαν ἔδειξα πρὸς Σέ, Λυτρωτά μου καὶ Εὐεργέτα μου, εἴτε τῶν καθηκόντων μου παρημέλησα, εἴτε ἀκροατὴς κατακρίσεων παρέστην, εἴτε τὸν ἀδελφόν μου ἐσκανδάλισα ἐν γνώσει ἐξ ἀγνοίας μου ἐξ ἀδιακρισίας μου, εἴτε τῆς προσευχῆς μου ἠμέλησα, εἴτε τὴν ἐντολὴν τοῦ Πνευματικοῦ μου πατρὸς ἠθέτησα καὶ ταύτην οὐκ ἐφύλαξα, εἴτε ἄλλο τι πονηρὸν πενόησα.

Ταῦτα πάντα καὶ ἄλλα περ πραξα καὶ οὐ μέμνημαι, συγχώρησόν μοι, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος καὶ οἰκτίρμων Θεός, ἵνα ἐν εἰρήνῃ κοιμηθῶ καὶ πνώσω ἄσωτος ἐγώ, δοξάζων Σε σὺν τῷ Ἀνάρχῳ Σου Πατρὶ καὶ τῷ Παναγίῳ καὶ Ἀγαθῷ καὶ Ζωοποιῷ Σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, 14ος αι., Καθεδρικός Ναός «Κοίμηση της Θεοτόκου», Κρεμλίνο

Μετάφραση στα νέα ελληνικά

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός μας, σὺ ποὺ ἀνέδειξες τὴν ἁγίαν σου Μητέρα τιμιωτέρα ὅλων τῶν ἀγγελικῶν δυνάμεων, Σὺ Πανάγαθε, μὲ τὶς πρεσβεῖες της καὶ ὅλων σου τῶν ἁγίων, συγχώρησέ μου τὸν ἀνάξιο δοῦλο σου σ᾿ ὅ,τι ἁμάρτησα σήμερα σὰν ἄνθρωπος, τὰ θεληματικὰ καὶ τὰ ἀθέλητα σφάλματά μου, αὐτὰ ποὺ ἤξερα πὼς εἶναι ἁμαρτία κι αὐτὰ ποὺ δὲν ἤξερα, αὐτὰ ποὺ ἔκανα ἀπὸ συναρπαγὴ καὶ ἀπροσεξία καὶ ἀμέλεια, εἴτε ὁρκίστηκα στὸ ἅγιο Ὄνομά σου, εἴτε δὲν τήρησα τὸν ὅρκο μου, εἴτε βλασφήμησα μέσα μου, ἢ ἔκλεψα, ἢ εἶπα ψέματα, ἢ κάτι μου ζήτησε ἕνας φίλος μου καὶ ἐγὼ δὲν τὸν πρόσεξα, ἢ ἔθλιψα καὶ πίκρανα κάποιο ἀδελφό, ἢ ὅταν στεκόμουν νὰ προσευχηθῶ καὶ νὰ ψάλω ὁ νοῦς μου γύριζε σὲ πονηρὰ καὶ βιωτικά, ἢ παρὰ τὸ πρέπον ἀπόλαυσα, ἢ μίλησα ἀπρόσεκτα, ἢ γέλασα χωρὶς φρόνηση, ἢ κενοδόξησα, ἢ περηφανεύτηκα, ἢ εἶδα μάταιη ὀμορφιὰ καὶ τράβηξε τὸ νοῦ μου, ἢ ἐφλυάρησα, ἢ περιεργάστηκα μὲ διάθεση κατακρίσεως τὸ ἐλάττωμα τοῦ ἀδελφοῦ μου καὶ τὸν κατέκρινα, παραβλέποντας τὰ δικά μου ἀναρίθμητα σφάλματα, εἴτε ἀμέλησα τὴν προσευχή μου, εἴτε ἄλλο πονηρὸ σκέφθηκα.

Ὅλα αὐτὰ καὶ ἄλλα ποὺ ἔκανα καὶ δὲν θυμᾶμαι συγχώρησέ τα, Χριστέ μου, καὶ ἐλέησέ με, γιατὶ εἶσαι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος, ὥστε νὰ κοιμηθῶ εἰρηνικὰ εγώ ο άσωτος καὶ νὰ σὲ δοξάζω, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ μου, μαζὶ μὲ τὸν Πατέρα καὶ τὸ πανάγιο καὶ ἀγαθὸ καὶ ζωοποιό σου Πνεῦμα καὶ τώρα καὶ πάντοτε καὶ στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἀπὸ τὸ «Ἁγιοπατερικὸ Προσευχητάρι», Ἐκδόσεις Ζύμη