Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, μακαρίζομέν σε, τὴν μόνην Θεοτόκον.
«Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι, ἐν σοὶ Παρθένε ἄχραντε· παρθενεύει γὰρ τόκος, καὶ ζωὴν προμνηστεύεται θάνατος. Ἡ μετὰ τὸκον Παρθένος, καὶ μετὰ θάνατον ζῶσα, σῴζοις ἀεί, Θεοτόκε, τὴν κληρονομίαν σου».

Ψάλλει ὁ Δῆμος Κωνσταντίνου, πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Βαρνάβα καὶ Ἰλαρίωνος στὴν Περιστερῶνα, τῆς Μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου (15/8/2023).