Δέησις ἐπὶ ἀνομβρία στοὺς ἱεροὺς ναοὺς τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφέρειας Μόρφου (24 Δεκεμβρίου 2023)

Πρὸς τοὺς αἰδεσιμωτάτους ἐφημερίους καὶ τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ᾽ ἡμᾶς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου.

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ πατέρες καὶ ἀδελφοί,

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ὅπως ὅλοι μας διαπιστώνουμε, ἡ μαρτυρική μας πατρίδα πλήττεται ἐδῶ καὶ καιρὸ ἀπὸ μεγάλη ἀνομβρία. Δὲν εἶναι ἀσφαλῶς ἡ πρώτη φορά, ποὺ ἡ νῆσος μας ταλαιπωρεῖται καὶ ἀπὸ τὴ δοκιμασία αὐτή, ποὺ ἐπιτρέπει ὁ Πανάγαθος Θεὸς γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας, γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγήσει σὲ μετάνοια γιὰ τὰ πάθη καὶ τὰ λάθη ὅλων μας, μικρῶν καὶ μεγάλων. Γιατί, ὅπως προφητικὰ μᾶς προαναγγέλλει στὸ βιβλίο τοῦ Λευϊτικοῦ: «Ἐὰν δὲ μὴ ὑπακούσητέ μου, μηδὲ ποιήσητε τὰ προστάγματά μου… θήσω τὸν οὐρανὸν ὑμῖν ὡς σιδηροῦν καὶ τὴν γῆν ὡσεὶ χαλκῆν… καὶ οὐ δώσει ἡ γῆ ὑμῶν τὸν σπόρον αὐτῆς καὶ τὸ ξύλον… τὸν καρπὸν αὐτοῦ» (Ἐὰν δὲν μοῦ ὑπακούετε, οὔτε τηρεῖτε τὶς ἐντολές μου… θὰ κάμω γιὰ τιμωρία σας τὸν οὐρανὸ σιδερένιο καὶ τὴ γῆ σὰν χάλκινη καί, οὔτε ἡ γῆ, οὔτε τὰ δένδρα θὰ καρποφοροῦν) (Λευϊτ. 26,14, 19-20).

Γνωρίζοντας οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας πὼς αἴτιο τῆς ἀνομβρίας εἶναι οἱ ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων, καλοῦσαν κλῆρο καὶ λαὸ σὲ μετάνοια καὶ συνήθιζαν νὰ ἀναπέμπουν δεήσεις καὶ παρακλήσεις, γιὰ νὰ ἐξευμενίσουν τὸν ἐλεήμονα Θεὸ νὰ ἀνοίξει τοὺς κρουνοὺς τοῦ οὐρανοῦ, λιτανεύοντας ἱερὲς εἰκόνες καὶ ἅγια λείψανα. Συνάμα, καθόρισαν νὰ τελεῖται εἰδικὴ «Ἀκολουθία ἐπὶ ἀνομβρίᾳ», παρακλητικὴ πρὸς τὸν Κύριο, ποὺ ἐνέταξαν στὰ Εὐχολόγια τῆς Ἐκκλησίας μας.

Γι᾽ αὐτό, παρακαλοῦμε πατρικῶς, ὅπως σὲ ὅλους τοὺς ἱεροὺς ναοὺς τῆς μητροπολιτικῆς μας περιφέρειας τελεσθεῖ τὴν Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου 2023, ἡ ἐν λόγῳ Ἀκολουθία, δηλ. ὁ «Κανὼν ἱκετήριος εἰς τὸν φιλάνθρωπον Κύριον ἐπὶ ἀνομβρίᾳ», μαζὶ μὲ τὶς συνημμένες σχετικὲς εὐχές, σύμφωνα μὲ τὴν τάξη ποὺ σᾶς ἀποστέλλουμε. Προτρέπουμε ἐκ βάθους καρδίας ὅλους, νὰ ἑνώσουμε τὶς προσευχές μας κατὰ τὴν ἡμέρα αὐτή, σὲ κοινὴ ἱκεσία πρὸς τὸν Εὔσπλαγχνο Κύριο. Τὴν ἡμέρα αὐτὴ καλὸ θὰ εἶναι ὅσοι πιστοὶ ἑτοιμασθοῦν μὲ Ἐξομολόγηση, μετάνοια καὶ συγχωρητικότητα νὰ κοινωνήσουν Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Ἱκετηρίου Κανόνος καὶ τῶν εὐχῶν, ὁ λαός, ταπεινὰ καὶ μυστικά, νὰ εὔχεται λέγοντας τό, «Κύριε, ἐλέησον».

Ἐὰν ἔτσι ἱκετεύσουμε τὸν Κύριο τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, τότε ἔστω καὶ ἑνὸς ταπεινοῦ πιστοῦ τὸ «Κύριε, ἐλέησον» θὰ τὸ εἰσακούσει ὁ φιλάνθρωπος Κύριος καὶ θὰ λύσει τὴν ἀνομβρία, ὅπως συνέβη τὸν καιρὸ τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου καὶ τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος, ἐπισκόπου Τριμιθοῦντος τῆς Κύπρου.

Ὁ Θεὸς δοκιμάζει γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὴν πίστη μας καὶ ζητεῖ τὴ μετάνοιά μας. Ἂς δείξουμε κι ἐμεῖς γνήσια τὴν ἐπιστροφή μας πρὸς Αὐτόν.

Εὐχέτης πρὸς Κύριον

† Ὁ Μόρφου Νεόφυτος

Ἐπισκοπεῖον Εὐρύχου, τῇ 19ῃ Δεκεμβρίου 2023.