ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ἔρανος ὑπὲρ τῶν πυροπλήκτων κατοίκων τῆς βορείου Εὐβοίας

Πρὸς τὸ
Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς θεοσώστου
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Μὲ τὴν παροῦσα μας Ἐγκύκλιο, ἐπικοινωνοῦμε καὶ πάλιν μὲ τὴν ἀγάπη σας, γιὰ νὰ σᾶς ὑπενθυμίσουμε τὸ δράμα τῶν ἐν Κυρίῳ ἀδελφῶν μας, κατοίκων τῆς περιοχῆς βορείου Εὐβοίας στὴν Ἑλλάδα, τῶν ὁποίων τὰ σπίτια καὶ οἱ περιουσίες, ὅπως ὅλοι γνωρίζετε, κρίμασιν οἷς οἶδεν ὁ Κύριος, ἔχουν πρόσφατα γίνει παρανάλωμα τοῦ πυρὸς καὶ διέρχονται μεγάλη δοκιμασία. Στὴ δίνη τῆς δοκιμασίας αὐτῆς βρέθηκε καὶ ἡ περιώνυμη Μονὴ τοῦ Ὁσίου Δαβὶδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ, ὅπου ἀποθησαυρίζονται καὶ τὰ ἱερά του λείψανα, καθὼς καὶ τὸ θεοφόρο σκήνωμα τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβου τοῦ «μὲ συγχωρεῖτε», νέου κτίτορος τῆς Μονῆς καὶ μεγάλου θαυματουργοῦ.

Δὲν μποροῦμε ἀσφαλῶς νὰ παραμείνουμε ἀπαθεῖς μπροστὰ στὸν πόνο τῶν ἀδελφῶν μας αὐτῶν καί, μάλιστα, ἀναφορικὰ πρὸς τὴν ἐν λόγῳ Μονή, ποὺ ὑπῆρξε πνευματικὴ τροφός, ὄχι μόνον ἡμῶν προσωπικά, ἀλλὰ καὶ ἀρκετῶν κληρικῶν καὶ λαϊκῶν πιστῶν τῆς μητροπολιτικῆς μας περιφέρειας, ποὺ γιὰ χρόνια τὴν ἐπισκέπτονταν προσκυνηματικά. Δεῖγμα τοῦ πνευματικοῦ μας αὐτοῦ συνδέσμου καὶ ὀφειλετικὸ ἀντίδωρο γιὰ ὅσα ὠφεληθήκαμε ἀπὸ τὴ Μονὴ αὐτὴ ἀποτελεῖ καὶ ὁ σχεδιασμὸς τοῦ ὑπὸ ἀνέγερση ἱεροῦ προσκυνήματος τῶν τριῶν μεγάλων ἁγίων τῆς Εὐβοίας, Ἰακώβου, Δαβὶδ καὶ Ἰωάννου τοῦ Ρώσου στὰ ὅρια τῶν χωριῶν Ἀκακίου, Μενίκου καὶ Παλιομετόχου.

Πρὸς ἐνίσχυση λοιπὸν τῶν πυροπλήκτων τῆς Εὐβοίας σήμερα θὰ γίνει ἔρανος, τὸ προϊὸν τοῦ ὁποίου θὰ παραδοθεῖ στὴ συνέχεια στὴν καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερὰ Μητρόπολη, καὶ θὰ σταλεῖ στὴ συνέχεια στὴν Εὔβοια. Ἔχουμε ἤδη ἐπικοινωνήσει μὲ τὸν φίλτατο καθηγούμενο τῆς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Δαβίδ, Γέροντα Γαβριήλ, τὸν ὁποῖο, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ οἰκείου του ἐπισκόπου, Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου καὶ ἀγαπητοῦ ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ, ἔχουμε καταστήσει διαχειριστὴ τοῦ προϊόντος τοῦ ἐράνου, γιὰ νὰ τὸ διαθέσει κατὰ τὴ διάκριση καὶ πείρα του στοὺς κατοίκους τῶν καμένων χωριῶν τῆς βορείου Εὐβοίας 

Εὐελπιστοῦντες στὴ φιλάνθρωπη καὶ στὸν Θεὸ εὐάρεστη προαίρεσή σας, καὶ εὐχόμενοι κάθε εὐλογία παρὰ τοῦ Ἐλεήμονος Θεοῦ στὴ ζωή σας, διατελοῦμε,  

Μετὰ πολλῶν εὐχῶν καὶ τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΜΟΡΦΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ

Ἐπισκοπεῖον Εὐρύχου, 26.08.2021

Σημείωση: Ἡ παροῦσα Ἐγκύκλιος  δέον, ὅπως ἀναγνωσθῇ ὑπὸ τῶν εὐλαβεστάτων ἐφημερίων πρὶν τὸ πέρας τῆς θείας Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς 12.09.2021. Ἐπίσης, παράκλησις τοῦ Πανιερωτάτου πρὸς τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ἐπιτρόπους ὅπως στὸν ἔρανο προσφέρει καὶ ὁ κάθε ναὸς τὸ κατὰ δύναμιν.