Αρχική Ομιλίες Μητροπολίτη Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ.κ. Νεοφύτου χαιρετισμὸς εἰς τὰ ἐγκαίνια τῆς Ἐκθέσεως, " Ἡ τιμὴ τοῦ Ἁγίου Μάμαντος στὴ Μεσόγειο: Ἕνας ἀκρίτας ἅγιος ταξιδεύει", Θεσσαλονίκη, Ὀκτώβριος 2013.
en el fr
Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ.κ. Νεοφύτου χαιρετισμὸς εἰς τὰ ἐγκαίνια τῆς Ἐκθέσεως, " Ἡ τιμὴ τοῦ Ἁγίου Μάμαντος στὴ Μεσόγειο: Ἕνας ἀκρίτας ἅγιος ταξιδεύει", Θεσσαλονίκη, Ὀκτώβριος 2013. Εκτύπωση
Ο Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος παραδίδει ξυλόγλυπτη εικόνα του Αγίου Μαμάντος στον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο Παναγιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα, Οἰκουμενικὲ Πατριάρχα, κ.κ. Βαρθολομαῖε,
Ἀγαπητὲ ἡμῖν ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ ἀδελφὲ καὶ Ποιμενάρχα τῆς Θεοσώστου Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, κ.κ. Ἄνθιμε,
Πανιερώτατοι ἅγιοι ἐν Κυρίῳ Ἀδελφοί,
Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργὲ Πολιτισμοῦ καὶ Ἀθλητισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, κ. Πάνο Παναγιωτόπουλε
Ἐξοχώτατε  Ὑπουργὲ Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ τῆς Κύπρου, κ. Κυριάκο Κενεβέζο,
Ἐρίτιμοι κυρίαι καὶ ἀξιότιμοι κύριοι,

Χάριτι Θεοῦ, διὰ πρωτοβουλίας τοῦ κατεχομένου Δήμου Μόρφου καὶ τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου καὶ ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τοῦ Μουσείου Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ Θεσσαλονίκης, ἔχει διοργανωθεῖ εἰς τοὺς φιλοξένους χώρους τοῦ Μουσείου τούτου ἡ παροῦσα Ἔκθεσις τοιχογραφιῶν, εἰκόνων, ἐντύπων καὶ ἄλλων τιμαλφῶν χριστιανικῶν κειμηλίων, σχετιζομένων πρὸς τὸ πρόσωπον τοῦ λαοφιλοῦς μεγαλομάρτυρος Μάμαντος, ἐξ οὗ καὶ ἡ Ἔκθεσις φερωνυμεῖται, «Ἡ τιμὴ τοῦ ἁγίου Μάμαντος στὴ Μεσόγειο. Ἕνας Ἀκρίτας ἅγιος ταξιδεύει». Θεοῦ ἀσφαλῶς Προνοίᾳ, ἡ Ἔκθεσις αὕτη περὶ τοῦ μεγαλομάρτυρος Μάμαντος, τοῦ μυροβλύτου καὶ θαυματουργοῦ, τὴν ὁποίαν ἔχομεν τὴν ἰδιαιτέραν  εὐλογίαν νὰ ἐγκαινιάζῃ σήμερον ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης τοῦ γένους τῶν Ρωμαίων, τελεῖται ἐν τῇ πόλει τοῦ ὡσαύτως μεγαλομάρτυρος, μυροβλύτου καὶ θαυματουργοῦ Δημητρίου, μεγάλου προστάτου καὶ τούτου τῶν στρατιωτικῶν τοῦ Βυζαντίου ταγμάτων.

Η ξυλόγλυπτη εικόνα του Αγίου Μάμαντος Τὴν τιμὴν τοῦ ἁγίου Μάμαντος μετέφερον εἰς Κύπρον, Παναγιώτατε, τὰ τάγματα τῶν Ἀκριτῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχον τοῦτον, ὁμοῦ μετὰ τοῦ μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ὡς ἐμπνευστὴν καὶ προστάτην αὐτῶν. Κατὰ τοὺς χαλεποὺς ἐκείνους διὰ τὸν χριστιανικὸν λαὸν χρόνους, χρόνους ἐπιδρομῶν καὶ ποικίλων ἀναστατώσεων, ὁ ἅγιος Μάμας ἐγένετο ὁ ἐκφραστὴς τοῦ ἀκριτικοῦ ἤθους.

Σήμερον, εἰς καιροὺς ὡσαύτως χαλεποὺς καὶ ὁριακούς, εἰς ἐποχήν, κατὰ τὴν ὁποίαν ἐκθεμελιοῦνται ἄρδην σύνορα καὶ ὅρια, οὐχὶ μόνον κρατικά, ἀλλὰ καὶ ἠθικά, ὁ ἅγιος Μάμας συνεχίζει νὰ ἀκτινοβολῇ καὶ νὰ διδάσκῃ ἡμᾶς, διὰ τῆς σιωπῆς τῶν ἁγίων, ἕνα τρόπον ζωῆς ἀρχαῖον: Τὸν τρόπον τοῦ ζῆν ἐν Χριστῷ, παραμένειν εἰς τὰ ὅρια, ὑπερασπίζεσθαι τὰ ὅρια, δηλαδὴ τὴν ἁγιότητα. Τοῦτο ἀποτυποῦται ἐξαισίως εἰς τὴν τοῦ ἁγίου Μάμαντος εἰκόνα, ὁδεύοντος ἐπὶ λέοντος καὶ φέροντος εἰς χεῖρας ἀρνίον, συμβολίζουσαν τὸ ὑπάρχειν καὶ συνυπάρχειν: Τὸ ἀρνίον συνυπάρχει μετὰ τοῦ θηριώδους λέοντος, ἐπειδὴ ὑπάρχει ὁ ἅγιος. Μήνυμα ἄκρως ἐπίκαιρον καὶ διὰ τοὺς Ρωμῃοὺς τῆς Κύπρου καὶ τοὺς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ὀρθοδόξους! Ἐνῷ, λοιπόν, ὁ ἅγιος Μάμας ταξιδεύῃ, ὅπως θὰ ἴδωμεν εἰς τὴν παροῦσαν Ἔκθεσιν, ἐνῷ δὲν περιορίζεται ἐκ τοῦ τόπου καὶ τοῦ χρόνου, ἐνῷ εἶναι οἰκουμενικὸς καὶ πολλαχοῦ παρών, συνεχίζει νὰ ἐμπνέῃ τὸ ἦθος τῶν ὁρίων, τὴν ἀπαράμιλλον τέχνην τοῦ φυλάσσειν ὅρια εἰς ἕνα κόσμον, ἔνθα ἐξέλιπον τὰ ὅρια.

Ἡ σύγχρονος Εὐρώπη, ἡ ὁποία συνιστᾶ τὸν γεωγραφικὸν καὶ πολιτικὸν ἡμῶν χῶρον, διέρχεται μίαν βαθεῖαν κρίσιν, ἥτις δὲν εἶναι μόνον οἰκονομική, ἀλλὰ πρωτίστως κρίσις ἀξιῶν. Μὴ ἀντιμετωπίζουσα κίνδυνον ἁλώσεως ὑπὸ ἔξωθεν ἐχθρῶν, ἔχει ἡ ἰδία ἀνοίξει τὰς πύλας, διὰ νὰ ἁλωθῇ ὑπὸ μιᾶς ἄνευ ὁρίων ἐκκοσμικεύσεως, καθὼς ἀπὸ πολλοῦ «μετῇρεν ὅρια, ἃ ἔθεντο οἱ Πατέρες ἡμῶν». Ἔχει περίπου ἀπεμπολήσει οἰκειοθελῶς τὰ χριστιανικὰ θεμέλια τοῦ πολιτισμοῦ αὐτῆς, ὅπως καὶ Ὑμεῖς εὐστόχως πολλάκις ἐπεσημάνατε, Παναγιώτατε, ὡς ὁριοφύλαξ τῆς Πίστεως ἡμῶν.

Το πίσω μέρος της ξυλόγλυπτης εικόνας του Αγίου Μάμαντος με αφιερωμένους ιαμβικούς στίχους που δωρίθηκε στον Οικουμενικό Πατριάρχη ως ενθύμιον του εγκαινιασμού της έκθεσης  Ἐντὸς ἑνὸς τοιούτου κόσμου ἀλλεπαλλήλων καταρρεύσεων, ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ καλούμεθα νὰ ἐνσαρκώσωμεν τὸ ἀκριτικὸν ἦθος, τὸ ὁποῖον διαχρονικῶς διδάσκει ὁ ἅγιος Μάμας, ὑπερασπιζόμενοι τὰ ὅρια τῆς ὀρθῆς Πίστεως, τοῦ ὀρθοῦ ἤθους, τοῦ ὀρθοῦ λόγου ἐκ Λόγου ἀνερμηνεύτου. Μόνον οὕτως θὰ δυνηθῶμεν νὰ ἀντιμετωπίσωμεν, οὐχὶ μόνην τὴν ἐκκοσμίκευσιν, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἰσοβαρεῖς πειρασμοὺς τοῦ ἐθνοφυλετικοῦ  ἡγεμονισμοῦ.

Ὁ ἅγιος Μάμας παρέμεινεν εἰς τὴν κατεχομένην Μόρφου, διὰ νὰ φυλάσσῃ τὸν Μητροπολιτικὸν αὐτοῦ ναόν, νὰ φυλάσσῃ τὰ ὅρια τῆς ταυτότητος τοῦ τόπου. Ἑνὸς τόπου, ὁ ὁποῖος ὑφίσταται ἐπὶ 40 τώρα ἔτη τὰς πολυειδεῖς καταστροφικὰς συνεπείας τῆς κατοχῆς. Διὰ τοῦτο καὶ παρουσιάζεται ἐνταῦθα καὶ ἔκθεσις φωτογραφιῶν ἐκ τῆς κατεχομένης Μόρφου, φέρουσα τίτλον: «Μόρφου: Ἡ σύληση καὶ καταστροφὴ τῆς πανάρχαιας κληρονομιᾶς».Ταυτογχρόνως ὅμως ὁ ἅγιος Μάμας παραμένει καὶ μεθ᾽ ἡμῶν εἰς τοὺς προσφυγικοὺς χώρους τῆς μεγαλονήσου, βοηθὸς καὶ σκεπαστής, διὰ νὰ ὑπομιμνήσκῃ εἰς ἡμᾶς, οὐχὶ μόνον τὴν ποθητὴν ἡμέραν τῆς ἐπιστροφῆς, ἀλλὰ καὶ τὸ ἦθος τῶν ὁρίων, τὸ ὁποῖον εἶναι ἀνάγκη νὰ διακονήσωμεν ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ. Διὰ τοῦ αὐτοῦ τρόπου, ὁ ἅγιος συμπαρίσταται εἰς τοὺς ἁπανταχοῦ ἀκρίτας, τόπῳ ἢ τρόπῳ, τῆς σήμερον.

Ἐπιθυμῶμεννὰ ἐκφράσωμεν τὰς ὁλοθύμους εὐχαριστίας ἡμῶν πρὸς πάντας, ὅσους συνέβαλον εἰς τὴν ὑλοποίησιν τῆς παρούσης Ἐκθέσεως καὶ τοῦ συνοδευτικοῦ Τόμου, ἰδιαιτέρως δὲ πρὸς τὸν Δῆμον τῆς κατεχομένης Μόρφου καὶ τὸ Μουσεῖον Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ Θεσσαλονίκης.

Ἐπιτρέψατε ἡμῖν, τέλος, Παναγιώτατε, ὅπως ἐκφράσωμεν τὰς ἐκ βαθέων ἡμετέρας εὐχαριστίας πρὸς τὸ πρόσωπον Ὑμῶν,  ἐν τῷ ὁποίῳ ὁρῶμεν ἐνσαρκούμενον τὸν Πρωτακρίτην τοῦ Γένους τῶν Ὀρθοδόξων, διὰ τὴν τιμήν, νὰ ἀποδεχθῆτε τὴν πρόσκλησιν ἡμῶν, ὅπως τελέσητε τὰ παρόντα ἐγκαίνια. Ἡ ἐνταῦθα παρουσία Ὑμῶν, ἐκ τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων προερχομένων, δὲν εἶναι μόνον αἰτία χαρᾶς, ἀλλὰ καὶ ἐλπίδος σημεῖον· ὅτι, Θεοῦ θέλοντος, θὰ συναντηθῶμεν εἰς μίαν ἐλευθέραν Μόρφου!

Εὐχαριστοῦμεν!

        

 

 

os