Αρχική Ομιλίες Μητροπολίτη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Μητροπολίτου Μόρφου μετὰ τὸ Προεδρικὸ Διάταγμα τῆς 23ης Μαρτίου 2020
en el fr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Μητροπολίτου Μόρφου μετὰ τὸ Προεδρικὸ Διάταγμα τῆς 23ης Μαρτίου 2020 Εκτύπωση

Πρὸς τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Σύμφωνα μὲ τὰ νέα δεδομένα ποὺ προέκυψαν μὲ τὸ Προεδρικὸ διάταγμα τῆς 23ης Μαρτίου 2020, μὲ ἀφορμὴ τὴν λοιμικὴ ἐπιδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, ἀπευθύνουμε πατρικὰ πρὸς ἐσᾶς τὰ ἑξῆς:Μὲ βάση τὶς πρόνοιες τοῦ ἀνωτέρω Προεδρικοῦ διατάγματος, ἔχουμε τὴ δυνατότητα τῆς τέλεσης τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ ἐξαιρέτως τῆς Θείας Λειτουργίας στοὺς ναούς, ἀλλὰ μὲ τὴν παρουσία τῶν ἄκρως ἀναγκαίων πρὸς τοῦτο. Οἱ Ἀκολουθίες μας λοιπὸν κατὰ τὴν περίοδο ἰσχύος τῶν προνοιῶν τοῦ διατάγματος αὐτοῦ θὰ τελοῦνται ὅλες στοὺς ναοὺς ἀπὸ τοὺς ἔχοντες τὴν πρὸς τοῦτο ἄδεια, δηλαδὴ ἱερεῖς, ἱεροδιακόνους, ἱεροψάλτες καὶ νεωκόρους.

Οἱ ναοὶ κατὰ τὴ διάρκεια τῶν Ἀκολουθιῶν κατὰ τὸ διάστημα αὐτὸ θὰ παραμένουν κλειστοί. Ὅσοι πιστοὶ ἐπιθυμοῦν, μποροῦν νὰ ἐπικοινωνοῦν τηλεφωνικὰ ἢ μὲ μήνυμα μὲ τοὺς ἱερεῖς, ἱεροδιακόνους, ἱεροψάλτες ἢ νεωκόρους τῆς ἐνορίας τους, καὶ νὰ ζητοῦν νὰ λάβουν «μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης» καὶ κατ᾽ οἶκον τὴ Θεία Κοινωνία, ἢ τὸ ἱερὸν Εὐχέλαιον, Μικρὸ Ἁγιασμὸ (ποὺ θὰ τελεσθεῖ καὶ τὴν ἐρχόμενη Κυριακή καὶ τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου) καὶ ἀντίδωρο. Στοὺς ἑορτάρηδες θὰ ἀποστέλλονται κατ᾽ οἶκον κόλλυβα καὶ μερίδα, κατὰ τὴν τάξη τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου. Γιὰ τὰ μνημόσυνα καὶ τὶς ἑορτές, οἱ ἱερεῖς τῆς κάθε κοινότητάς μας θὰ ἑτοιμάζουν ἕνα πιάτο κόλλυβα ἐορταστικὰ (ἂν ἔχει ἑορτὲς) καὶ ἕνα γιὰ κεκοιμημένους (ἂν ἔχει μνημόσυνα). Αὐτὸ θὰ ἀποτελεῖ εὐθύνη ἑκάστου ἱερέα μας. Περαιτέρω, ὅσοι ἐπιθυμοῦν, μποροῦν νὰ ἐνημερώνουν τὸν ἱερέα τους καὶ νὰ τοῦ παραδίδουν ἀπὸ τὸ σπίτι τους ἕνα πρόσφορο.

Ὅσον ἀφορᾶ τὴν τέλεση μνημοσύνων, ἑορτῶν ἢ Παρακλήσεων κατὰ τὸ διάστημα αὐτό, οἱ πιστοὶ καλοῦνται νὰ ἐπικοινωνοῦν μὲ τὸν ἱερέα ἢ τοὺς Ἐπιτρόπους τῆς ἐνορίας τους, γιὰ νὰ γράφονται ἀνάλογα τὰ ὀνόματά τους. Στὸ τέλος τοῦ παρόντος παραθέτουμε τὰ τηλέφωνα τῶν ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας κατὰ κοινότητα.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Σὲ αὐτὴ τὴν περίσταση, ποὺ παραχώρησε ὁ Θεὸς γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας, νὰ ἔχουμε κατὰ νοῦν ὅτι οἱ θάνατοι, οἱ θλίψεις, ὁ πόνος, δὲν εἶναι τιμωρίες ἀλλὰ εὐκαιρίες μετανοίας. Ἐὰν δὲν ἁρπάξουμε καὶ αὐτὴ τὴν εὐκαιρία, νὰ τὴν ἀξιοποιήσουμε πνευματικά, αὐτοτιμωρούμαστε μὲ φόβο, πανικό, ἀνασφάλεια. Καὶ ὅπως λέγανε οἱ πρωτινοὶ μὲ πολλὴ σοφία, «ὁ φόβος φέρνει κόλασιν (=τιμωρία)». Καὶ τὸν φόβο προκαλοῦμε οἱ ἴδιοι, ὄχι ὁ Θεὸς τῆς Ἀγάπης καὶ τῆς Δικαιοσύνης.

Πλήν τῶν ἀνωτέρω, γιὰ νὰ ἀποκτήσουμε τὴ δωρεὰ τῆς τελείας ἀγάπης, ἡ ὁποία «ἔξω βάλλει τὸν φόβον», κατὰ τὸν Εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη τὸν Θεολόγο, συνιστοῦμε πατρικά, κατὰ τὸ διάστημα αὐτό, ποὺ θὰ εἶστε περιορισμένοι κατ᾽ οἶκον, νὰ εἶστε καὶ προσευχόμενοι. Βοηθεῖ πολὺ νὰ ἀνοίγουμε σὲ δύσκολες ὧρες τὶς συχνότητες τοῦ οὐρανοῦ. Σᾶς συνιστοῦμε λοιπὸν νὰ διαβάζετε καθημερινὰ τὸ Ψαλτήριον (Ψαλμοὺς τοῦ Δαβίδ), νὰ διαβάζετε Βίους Ἁγίων, μάλιστα τῶν συγχρόνων Ἁγίων τοῦ 20οῦ αἰώνα, ποὺ ἡ ζωή τους εἶναι πιὸ κοντὰ στὴ ζωή μας. Τοὺς Βίους τῶν ἁγίων Παϊσίου, Πορφυρίου, Ἰακώβου, Ἀνθίμου τοῦ ἐν Χίῳ, Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ, Εὐμενίου, Γεωργίου τοῦ Καρσλίδη, Γερμανοῦ τοῦ Σταυροβουνιώτη κ. ἄ. Ἐπίσης βοηθεῖ πολὺ νὰ διαβάζετε ἢ νὰ ἀκούετε ἀπὸ τὸ διαδίκτυο τοὺς Χαιρετισμοὺς ἢ τὶς Παρακλήσεις τῆς Παναγίας μας καὶ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Ἐπειδὴ οἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι ἔχουν μάθει τὰ σύντομα καὶ τὰ χωρὶς πολὺ κόπο, συνιστοῦμε ἀκόμη ἀπὸ τὴ μικρή μας πείρα καὶ τὶς ἑξῆς σύντομες προσευχές:

«Μέγα τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ὑπεραγία Θεοτόκε σκέπε ἡμᾶς.»

«Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησον ἡμᾶς.»

«Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ πανάγιε σῶσον ἡμᾶς τῃ δυνάμει σου.»

«Μεγάλε Ἀρχάγγελε Κυρίου Μιχαὴλ σκεπάσον ἡμᾶς.»

«Μεγάλε Ἀρχάγγελε Κυρίου Γαβριὴλ φώτισον ἡμᾶς.»

« Ἅγιε τοῦ Θεοῦ Νικηφόρε πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.»

Στὴ θέση τοῦ Ἁγίου Νικηφόρου μπορεῖ νὰ ἐπικαλεῖστε ὅποιο ἅγιο ἐπιθυμεῖτε. Ἐπίσης νὰ προσευχόμαστε καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους συνανθρώπους μας ὅλου τοῦ κόσμου. Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησον τοὺς δούλους σου, καὶ λέμε τὰ μικρά τους ὀνόματα καὶ συνεχίζουμε μὲ τὸ Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησον τοὺς δούλους σου. Ἐπίσης λέμε, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησον τὸν κόσμον σου ἅπαντα. Καὶ τέλος γιὰ τοὺς κεκοιμημένους νὰ εὐχόμαστε στὸν Νικητὴ τοῦ θανάτου Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ἀνάπαυσον τοὺς δούλους σου, λέμε τὰ μικρὰ ὀνόματα τῶν κεκοιμημένων μας στὴν ἀρχὴ καὶ ἐπαναλαμβάνουμε τὴν εὐχὴ ὑπὲρ ἀναπαύσεώς τους.

Ἀγαπητοί μου, ἡ δοκιμασία αὐτὴ εἶναι μεγάλη εὐκαιρία γιὰ ὅλους μας. Νὰ ἀνοίξει ἡ καρδιά μας καὶ ἡ ψυχή μας σὲ μετάνοια καὶ προσευχή. Καὶ ὁ Τριαδικὸς Θεός μας μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ θὰ μᾶς καθαρίσει ἀπὸ πνευματικὰ καὶ σωματικὰ μικρόβια. Καὶ κάτι χαριτωμένο τελειώνοντας. Ὅπως μοῦ εἶπε ἕνας ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, καλὸ εἶναι γιὰ ψυχικὴ ἀνάταση καὶ παρηγοριὰ αὐτοῦ τοῦ ἀκούσιου ἐγκλεισμοῦ, ποὺ ἀρκετοὺς ἴσως ὁδηγήσει σὲ θλίψη ἡ κατάθλιψη, καλὸν εἶναι λέω, μαζὶ μὲ τὶς προσευχὲς ποὺ προαναφέραμε, νὰ ἀκοῦτε καὶ κανένα παραδοσιακὸ ἤ ἀκόμα καὶ λαϊκὸ ἑλληνικὸ τραγούδι. Εἶναι κι αὐτὸ ἕνα ψυχοφάρμακο τῆς ἑλληνικῆς ταυτότητάς μας.

Καὶ μὴν ξεχνᾶτε τὴν εὐχὴ ποὺ ἀναφέραμε καὶ ἄλλοτε: «Χριστέ μου δός μου τὴν ὑπομονὴ καὶ τὴν πίστη τῶν Ἁγίων».  Ἔτσι, κάθε οἰκογένεια μπορεῖ νὰ ἀναδείξει τὸ σπίτι της σὲ μία «κατ᾽ οἶκον ἐκκλησία», καθότι καμμιὰ δυσχέρεια δὲν μπορεῖ καὶ δὲν πρέπει νὰ μᾶς χωρίσει ἀπὸ τὸν Χριστό, μὲ τὴ χάρη καὶ δύναμή Του.

Ἐν κατακλείδι τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα δὲν εἶναι ἐπὶ τοῦ παρόντος ἡ μετάδοση τῆς ἀσθένειας ἀλλὰ ὁ φόβος, ὁ πανικὸς καὶ ἡ ἀνώφελη τηλεθέαση. Ὁ φόβος καὶ ἡ τηλεμανία δὲν φεύγουν μὲ προεδρικὰ διατάγματα οὔτε μὲ ἀρχιερατικὲς ἐγκυκλίους. Αὐτὰ ἀρχικὰ μειώνονται καὶ ὕστερα φεύγουν ὅταν ἀρχίσουμε νὰ μετανοοῦμε γιὰ τὰ προσωπικά μας πάθη καὶ λάθη καὶ νὰ ζητοῦμε ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο μὲ πόνο καρδιᾶς: ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟ, ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΟΝ ΗΜΑΣ ΑΠΟ ΠΑΣΗΣ ΚΗΛΙΔΟΣ.

Μετὰ πολλῶν εὐχῶν καὶ τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΜΟΡΦΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ

Ἐπισκοπεῖον Εὐρύχου, 24.03.2020

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΙΕΡΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΟΡΦΟΥ ΚΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

***

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΔΙΝΗΣ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ

Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Πρωτοπρεσβ. Μιχαὴλ Νικολάου τηλ.: 99527607

Ἁγία Μαρίνα Ξυλιάτου

Οἰκον. Χρῆστος Παπαδόπουλος  τηλ.: 99666131

Ἅγιος Γεώργιος Καυκάλου

Πρεσβ. Κυριακὸς Θεοφάνους τηλ.: 99589733

Ἀκάκι

Οἰκον. Κωνσταντῖνος Κακουρίδης τηλ.: 99522045

Οἰκον. Μάριος Τσίγκης τηλ.: 99684779

Πρεσβ. Φοῖβος Φοίβου τηλ.: 99693824

Ἀληθινοῦ

Πρεσβ. Κυριακὸς Θεοφάνους τηλ.: 99589733

Ἅλωνα

Πρεσβ. Χρῆστος Νικολάου τηλ.: 99606539

Ἀστρομερίτης

Οἰκον. Νεκτάριος Νικολάου τηλ.: 99405950

Πρεσβ. Χρῆστος Μιχαὴλ τηλ.: 99499016

Βυζακιὰ

Πρεσβ. Σάββας Νικολάου τηλ.: 96795440

Δένεια

Πρεσβ. Παρασκευᾶς Κίκας τηλ.: 99483086

Λαγουδερὰ

Πρεσβ. Χριστόδουλος Ἐρημάκης τηλ.: 99557369

Λειβάδια

Πρεσβ. Κυριακὸς Θεοφάνους τηλ.: 99589733

Μένικο

Οἰκον. Σάββας Παύλου τηλ.: 99596754

Οἰκον. Κυπριανὸς Παναγιώτου τηλ.: 99379315

Διακ. Εἰρηναῖος Δημητρίου τηλ.: 99517038

Νικητάρι

Οἰκον. Κυριακὸς Χριστοφῆ τηλ.: 99830329

Ξυλιᾶτος

Ἀρχιμ. Κυπριανὸς Μηλιδώνης τηλ.: 99349402

Ὀροῦντα

Πρεσβ. Νεκτάριος Χατζημιχαὴλ τηλ.: 99050471

Περιστερώνα

Πρωτοπρεσβ. Μιχαὴλ Νικολάου τηλ.: 99527607

Οἰκον. Ἀνδρέας Μιτσῆς τηλ.: 22821657

Πλατανιστάσα

Πρεσβ. Γεώργιος Κούρρης τηλ.: 99677216

Πολύστυπος

Πρεσβ. Νεόφυτος Καρὰμ τηλ.: 99760042

Ποτάμι

Πρεσβ. Γεώργιος Κλειτίδης τηλ.: 99629431

Σαράντι

Πρεσβ. Χριστόδουλος Ἐρημάκης τηλ.: 99557369

 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΟΛΕΑΣ

Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος: Πρωτοπρεσβ. Χριστοφόρος Δημητρίου, τηλ.: 99465448

Ἅγιος Θεόδωρος Σολέας

Οἰκον. Βαρνάβας Παπανδρέου τηλ.: 99889640

Ἁγία Εἰρήνη Κανναβιῶν – Καννάβια

Πρεσβ. Γεώργιος Ἀλεξάνδρου τηλ.: 99188835

Γαλάτα

Οἰκον. Κυριακὸς Χαραλάμπους τηλ.: 99720918

Εὐρύχου

Ἀρχιμ. Φώτιος Ἰωακεὶμ τηλ.: 97611777

Οἰκον. Κωνσταντῖνος Κυριακίδης τηλ.: 22923634

Πρεσβ. Θωμᾶς Παπαστεργίου τηλ.: 99247292

Κακοπετριὰ

Οἰκον. Ἀθανάσιος Βουδούρης τηλ.: 99172230

Καλλιάνα

Οἰκον. Παναγιώτης Ματθαίου τηλ.: 22923287

Κατύδατα

Οἰκον. Θεόδωρος Ἰβάνα τηλ.: 96426686

Κοράκου

Οἰκον. Ἀνδρέας Φιλίππου τηλ.: 99465879

Κουτραφᾶς

Οἰκον. Βαρνάβας Παπανδρέου τηλ.: 99889640

Κούρδαλι

Οἰκον. Κυριακὸς Παπαγιάννης τηλ.: 99641343

Λινοῦ

Οἰκον. Γεώργιος Διακόνου τηλ.: 96339450

Σινᾶ Ὄρος

Πρωτοπρεσβ. Χριστοφόρος Δημητρίου τηλ.: 99465448

Σπήλια

Οἰκον. Κυριακὸς Ἀ. Παπαγιάννης τηλ.: 99641343

Τεμβριὰ

Πρωτοπρεσβ. Χριστοφόρος Δημητρίου τηλ.: 99465448

Φλάσου

Οἰκον. Μιχαὴλ Χριστοδούλου τηλ.: 99962218

 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΡΑΘΑΣΑΣ

Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος: Ἀρχιμ. Ἰάκωβος Καλογήρου, τηλ.: 99218298

Ἅγιος Δημήτριος Μαραθάσας

Πρεσβ. Ἀθανάσιος Ἀθανασίου τηλ.: 99418661

Γερακιὲς

Πρεσβ. Μάριος Βασιλείου τηλ.: 99429568

Καλοπαναγιώτης

Οἰκον. Ἀνδρέας Μάντης τηλ.: 99476149

Καμινάρια

Πρεσβ. Εὐάνθης Κανάρης τηλ.: 99563456

Λεμίθου

Οἰκον. Ἰωάννης Μαυρῆς τηλ.: 99546953

Μουτουλλᾶς

Οἰκον. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου τηλ.: 22952345

Οἶκος Μαραθάσας

Πρεσβ. Ἐλευθέριος Χαραλάμπους τηλ.: 99388474

Παλαιόμυλος Μαραθάσας

Πρεσβ. Ἀθανάσιος Ἀθανασίου τηλ.: 99418661

Πεδουλᾶς

Οἰκον. Λουκᾶς Κασινίδης τηλ.: 99459946

Πρόδρομος

Πρεσβ. Ἰωάννης Δημοσθένους τηλ.: 99523481

Τρεῖς Ἐλιὲς

Οἰκον. Μιχαὴλ Ἀγαθοκλέους τηλ.: 99518808

 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΟΡΦΟΥ
ΟΔΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3, Τ.Τ. 2831,
ΤΗΛ.: 22932401/02/03 – 22932414 
ΤΗΛΕΟΜ.: 22933092- 22870588
ΕΥΡΥΧΟΥ – ΚΥΠΡΟΣ

 

 

 

os