Αρχική Ομιλίες Μητροπολίτη Μόρφου Νεοφύτου: Λόγος δοξαστικὸς στὴν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ πρωτοπόρου Χριστόδουλου Πίγγουρα, ὁραματιστῆ τοῦ κουρδικοῦ κράτους
en el fr
Μόρφου Νεοφύτου: Λόγος δοξαστικὸς στὴν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ πρωτοπόρου Χριστόδουλου Πίγγουρα, ὁραματιστῆ τοῦ κουρδικοῦ κράτους Εκτύπωση

YouTube: Ομιλίες Μητροπολίτη

Λόγος δοξαστικὸς Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου στὴν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ συνεργάτη τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ πρωτοπόρου Χριστόδουλου Πίγγουρα, ὁραματιστῆ τοῦ κουρδικοῦ κράτους (5.10.2019).

 

 

 

 

 

Ὁ μακαριστὸς Χριστόδουλος Πίγγουρας

Ὁ  ἐν Χριστῶ ἀδελφός μας μακαριστὸς Χριστόδουλος Πίγγουρας ὑπῆρξε βασικώτατος συνεργάτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου. Ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα τῆς ἐνθρονίσεως τοῦ νῦν Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου ἐντάχθηκε στὸ ἀνθρώπινο δυναμικὸ τῆς Μητροπόλης Μόρφου, καὶ καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς εἰκοσαετοῦς διακονίας του συμμετεῖχε  μὲ περισσὸ ζῆλο σὲ πολλὲς καὶ ποικίλες πολιτισμικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικὲς καὶ ὀργανωτικὲς δραστηριότητες τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ὑπῆρξε:

Μέλος τοῦ Οἰκονομικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱ.Μ. Μόρφου

Μέλος τῆς ἑταιρείας «Βιοκαλλιέργειες Οικοζωὴ» τῆς Ἱ. Μ. Μόρφου

Μέλος τοῦ Ἱδρύματος Πρόνοιας Νέας Γενιᾶς τῆς Ἱ.Μ. Μόρφου

Υπεύθυνος τοῦ Γραφείου Εὐρωπαϊκοῦ Προγραμματισμοῦ τῆς Ἱ. Μ. Μόρφου

Βασικός συνεργάτης τοῦ Πολιτιστικοῦ καὶ Περιβαλλοντικοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἱ. Μ. Μόρφου

Σύμβουλος ἐπὶ διαφόρων θεμάτων τῆς Ἱ.Μ. Μόρφου

Ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου,  συνεργάστηκε μὲ διάφορους παράγοντες, φορεῖς καὶ κοινοτικὰ συμβούλια ἀναπτύσσσοντας πλούσια δράση ὡς πρὸς τοὺς τομεῖς τῆς διαχείρισης καὶ ἀνάπτυξης τῶν κοινοτήτων τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου, τῆς ἀγροτικῆς ἀνάπτυξης καὶ προστασίας τοῦ περιβάλλοντος, τῆς ἀειφόρου διαχείρισης τῶν φυσικῶν πόρων καὶ τῆς ποιοτικῆς ἀναβάθμισης τοῦ θρησκευτικοῦ καὶ προσκυνηματικοῦ τουρισμοῦ μὲ στόχο πάντοτε  τὴ βελτίωση τῆς ποιότητας ζωῆς τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς τοῦ Τροόδους, τῆς Σολέας, τῆς Μαραθάσας, τῆς Βορείου Πιτσιλιᾶς καὶ τῆς Πεδινῆς.  

Ὑπῆρξε Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἀναπτυξιακῆς Ἑταιρείας Τροόδους καὶ συμμετεῖχε σὲ πληθώρα εὐρωπαϊκῶν προγραμμάτων τόσο στὴν Κύπρο ὅσο καὶ στὸ εξωτερικό.

Ὑπῆρξε πρωτεργάτης στὸν τομέα τῶν βιοκαλλιεργειῶν στὴν Κύπρο, μετέχοντας στὴν Ἐπαγγελματικὴ Ἕνωση Βιοκαλλιεργητῶν καὶ στὸν Σύνδεσμο Βιοκαλλιεργητῶν Κύπρου πού ἱδρύθηκε τὸ 2000, τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε Ἀντιπρόεδρος καὶ Πρόεδρος.

Ὑπηρέτησε ὡς καθηγητὴς ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν καὶ διετέλεσε Ἀναπληρωτὴς Διευθυντὴς τοῦ Λυκείου Σολέας.

Ἐργάστηκε ὡς δημοσιογράφος, καὶ διετέλεσε διευθυντὴς τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ «ὁ Λόγος» τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου.

Τὸ 1983 κυκλοφόρησε μαζὶ μὲ τὸν Σάββα Παύλου καὶ τὸν Βάσο Φτωχόπουλο τὸ βιβλίο «Γιὰ τὴν Ἐθνικὴ Ὁλοκλήρωση, Αὐτοδιάθεση Ἕνωση» ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Αἰγαῖον, κι ἔχει δημοσιεύσει πλῆθος ἐργασιῶν καὶ ἄρθρων πού ἀφοροῦν τὴν παιδεία, τὴν ἐκπαίδευση, τὸ περιβάλλον, τὶς βιοκαλλιέργειες, τὴν πολιτική, τὴ λαογραφία, τὴν ἱστορία καὶ διάφορα ἄλλα θέματα.   

Τὸ 1988 μαζὶ μὲ ἄλλους ἵδρυσαν τὴν Ἐπιτροπὴ Ἀλληλεγγύης τοῦ Κουρδιστὰν μὲ σκοπὸ τὴ στήριξη τοῦ κουρδικοῦ ἀγώνα, πρωτοπορώντας μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο στὸν ὁραματισμὸ γιὰ τὴν ἵδρυση τοῦ κουρδικοῦ κράτους, θεωρώντας ὅτι ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Κύπρου εἶναι συνυφασμένη μὲ τὴν ἐλευθερία τοῦ κουρδικοῦ λαοῦ.

Από τὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 καὶ μέχρι τὴν κοίμηση τοῦ ἀφιερώθηκε σὲ τρεῖς κυρίους τομεῖς τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὡς συνεργάτης τῆς Ἱερὰς Μητρόπολης Μόρφου, τὴν Παιδεία, ὡς καθηγητὴς καὶ τὸ Περιβάλλον μὲ ἔμφαση στὶς βιοκαλλιέργειες.

Ο ἐν Χριστῶ ἀδελφὸς μᾶς ἐκοιμήθη ἐν Κυρίω σὲ ἡλικία 66 ἐτῶν, τὴν Παρασκευὴ 2 Ὀκτωβρίου,  2019 ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τὴ μνήμη τῶν Ἁγίων Κυπριανοὺ καὶ Ιουστίνης. 

Αἰωνία σου ἡ µνήµη, ἀξιοµακάριστε καὶ ἀείµνηστε ἀδελφὲ ἡµῶν.   

 

os